Zakon o ra─Źunovodstvu

I. TEMELJNE ODREDBE

─îlanak 1.

(1) Svaki je poduzetnik ─Źije je sjedi┼íte u Republici Hrvatskoj obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvje┼ítaje prema temeljnim na─Źelima urednog knjigovodstva, tako da u njima budu vidljivi njegovi poslovi i stanje njegove imovine. Knjigovodstvo mora biti takvo da tre─çoj stru─Źnoj osobi u okviru primjerenog roka omogu─Źi uvid u poslovne doga─Ĺaje i u stanje poduze─ça. Poslovni doga─Ĺaji moraju se mo─çi pratiti prema njihovu nastajanju i razvoju.

(2) Poduzetnik, u smislu odredbi ovoga Zakona, jest pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizavanja dobiti.

(3) Poduzetnik je i fizi─Źka osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost sa ciljem postizavanja dobiti ako je posebnim propisom odre─Ĺena kao obveznik pla─çanja poreza na dobit.

(4) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na organizacijske dijelove poduzetnika u inozemstvu ako prema inozemnim propisima ne postoji obveza vo─Ĺenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvje┼ítaja te na organizacijske dijelove inozemnih poduzetnika koji u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, a sjedi┼íte im je u inozemstvu.

(5) Ra─Źunovodstvo ustanova, dru┼ítvenih organizacija, udur??enja gra─Ĺana i drugih neprofitnih pravnih osoba propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.

II. PRIKUPLJANJE, OBRADA PODATAKA I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

─îlanak 2.

(1) Unos svih podataka u poslovne knjige poduzetnika utemeljuje se na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni, a slu??i kao podloga za unošenje podataka u poslovne knjige i nadzor nad obavljanjem poslovnih zahvata.

(3) Za primaran unos podataka elektroni─Źkom obradom podataka obvezatna je knjigovodstvena isprava iz stavka (1) ovoga ─Źlanka.

─îlanak 3.

(1) Knjigovodstvena isprava sastavlja se na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog doga─Ĺaja, osim onih isprava koje se sastavljaju u ra─Źunovodstvu.

(2) Sadr??aj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nedvojbeno i istinito predstavlja poslovnu promjenu i da obuhva─ça sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige.

(3) Knjigovodstvena isprava sastavlja se u jednom primjerku ili u više primjeraka (izvornik i kopija ili više otisaka).

(4) Otprema knjigovodstvene isprave sastavljene u jednom primjerku dopu┼ítena je ako su podaci iz takve isprave pohranjeni na na─Źin da su u svako vrijeme dostupni.

(5) Izvorna isprava mo┼że se sastaviti i napisati elektroni─Źkim ra─Źunalom, poluautomatom, pisa─çim strojem i ru─Źno.

(6) Valjanom podlogom unosa podataka smatra se isprava dobivena telekomunikacijskim putem pod uvjetom da oda┼íiljatelj uredno odlo??i i ─Źuva izvorne isprave.

(7) Kao knjigovodstveni temelj za obradu podataka mogu se rabiti podaci primljeni na odgovaraju─çem nositelju elektroni─Źke obrade podataka. Za istinitost i to─Źnost podataka odgovara osoba koja je obra─Ĺivala podatke.

(8) Fotokopije izvornih isprava mogu se rabiti kao podloga za obradu podataka pod uvjetom da je na njima navedena naznaka mjesta ─Źuvanja izvorne isprave, razlog uporabe fotokopije, te popis odgovorne osobe.

─îlanak 4.

(1) Poduzetnik je odgovoran za sastavljanje knjigovodstvenih isprava. Zakonski predstavnik poduzetnika ili osobe na koje je prenesena ovlast potpisom na ispravi jam─Źe da je ona istinita i da realno pokazuje poslovne promjene. Isprave sastavljene elektroni─Źkim ra─Źunalom mogu umjesto potpisa imati faksimil ili drugu prepoznatljivu oznaku osoba koje su sastavile ispravu.

─îlanak 5.

(1) Prije unosa u poslovne knjige knjigovodstvena isprava mora se kontrolirati.

(2) Kontrolu obavljaju osobe, imenovane za kontrolu istinitosti svake pojedine vrste knjigovodstvenih isprava.

(3) Knjigovodstvena isprava koja je kontrolirana mora biti takva da neutralna stru─Źna osoba koja nije sudjelovala u poslovnoj promjeni mo┼że iz isprave nedvojbeno zaklju─Źiti i bez ikakvih sumnji saznati prirodu obavljene poslovne promjene.

(4) Kontrola isprava mora zadovoljiti zahtjeve iz ─Źlanka 4. i 5. ovoga Zakona.

─îlanak 6.

(1) Knjigovodstvene isprave ─Źuvaju se u obliku izvornika na nositelju automatizirane obrade, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan na─Źin. Knjigovodstvene isprave ─Źuvaju se u ovim rokovima:

- trajno se ─Źuvaju isplatne liste ili analiti─Źka evidencija pla─ça i nadnica ako osiguravaju bitne podatke o zaposlenom,

- pet godina ─Źuvaju se isprave na temelju kojih su podaci uneseni u poslovne knjige,

- tri godine ─Źuvaju se isprave platnog prometa u ovla┼ítenim financijskim institucijama,

- dvije godine ─Źuvaju se prodajni blokovi i kontrolni blokovi, pomo─çni obra─Źuni i sli─Źne isprave.

 

III. POSLOVNE KNJIGE

─îlanak 7.

(1) Poslovne knjige vode se sukladno na─Źelima sustava dvojnog knjigovodstva.

(2) Poslovne knjige ─Źine: dnevnik, glavna knjiga i pomo─çne knjige.

(3) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene slijedom vremenskog nastanka. Organizira se kao jedinstvena poslovna knjiga ili kao vi┼íe knjiga specijaliziranih za promjene na pojedinim skupinama bilan─Źnih zapisa ili za izvanbilan─Źne zapise.

(4) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na imovini, obvezama, kapitalu, rashodima, prihodima i rezultatu poslovanja. Glavnu knjigu ─Źine dva me─Ĺusobna autonomna dijela, i to:

- bilan─Źni zapisi i

- izvanbilan─Źni zapisi.

(5) Pomo─çne knjige u pravilu se organiziraju zasebno.

(6) Pomo─çne knjige koje se odnose na imovinu materijalnog oblika iskazuju se u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima.

─îlanak 8.

(1) Oblik vo─Ĺenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici unosa poslovnih promjena.

(2) Ako se podaci obra─Ĺuju ru─Źno i poluautomatizirano poslovne knjige vode se u obliku slobodnih listova (kartoteke) ili uvezane.

(3) Ako se poslovne knjige vode pomo─çu elektroni─Źkog ra─Źunala, podaci se unose na odgovaraju─çe nositelje.

(4) Unos podataka u poslovne knjige organizira se i obavlja tako da osigurava:

- zahtjeve kontrole unesenih podataka,

- ispravnost unosa podataka,

- ─Źuvanje podataka,

- mogu─çnost uporabe podataka,

- mogu─çnost dobivanja uvida u promet i stanje konta glavne knjige,

- mogu─çnost uvida u kronologiju obavljenog unosa poslovnih promjena.

─îlanak 9.

(1) Raspored konta u glavnoj knjizi temelji se na unaprijed pripremljenom kontnom planu. Razradu konta u kontnom planu ─Źini svaki poduzetnik prema svojim specifi─Źnim potrebama pri ─Źemu mora osigurati pozicije bilance i ra─Źune dobiti i gubitka propisane ovim Zakonom.

─îlanak 10.

(1) Poslovne se knjige vode za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.

(2) Otvaranje poslovnih knjiga obavlja se nastupom poslovne godine na temelju bilance krajem proteklog razdoblja, odnosno po─Źetne bilance utemeljene na popisu imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika. Ra─Źuni rashoda i prihoda otvaraju se na temelju knjigovodstvene isprave o poslovnoj promjeni.

(3) Pomo─çne knjige otvaraju se donosom odgovaraju─çih stanja prema stanju istih knjiga za proteklu godinu, odnosno na temelju popisa imovine i obveza kod novoosnovanih poduzetnika.

─îlanak 11.

(1) Krajem godine poslovne knjige trebaju se zaklju─Źiti i poduzetnik ih je obvezan ─Źuvati.

(2) Ako se knjigovodstveni podaci obra─Ĺuju pomo─çu elektroni─Źkog ra─Źunala, dnevnik i glavnu knjigu treba otiskati po provedenom zaklju─Źku i zatim uvezati.

(3) Poslovne knjige ─Źuvaju se najmanje:

- glavna knjiga i dnevnik 10 godina,

- pomo─çne knjige pet godina.

(4) Rok ─Źuvanja po─Źinje zadnjim datumom poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige, obra─Źuni i po─Źetna bilanca.

 

IV. POPIS IMOVINE I OBVEZA

─îlanak 12.

(1) Na po─Źetku poslovanja poduzetnik mora popisati svu imovinu i obveze te navesti njihove pojedina─Źne vrijednosti. Takav popis mora sastaviti i krajem svake poslovne godine.

(2) Izuzetno od stavka (1) ovoga ─Źlanka poduzetnik mo┼że provoditi popis imovine i obveza i tijekom poslovne godine.

─îlanak 13.

(1) Pored godi┼ínjeg popisa, poduzetnik mora popisati imovinu i obveze i u drugim slu─Źajevima, a napose prilikom promjene cijena proizvoda i robe, statusnih promjena, otvaranja postupka likvidacije i ste─Źaja.

 

V. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

─îlanak 14.

(1) Temeljni financijski izvje┼ítaji jesu: bilanca, ra─Źun dobiti i gubitka, izvje┼ítaj o promjenama u financijskom polo??aju i bilje┼íke uz financijske izvje┼ítaje.

(2) Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na odre─Ĺeni datum.

(3) Ra─Źun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode te financijski rezultat ostvaren u stanovitom vremenskom razdoblju.

(4) Izvje┼ítaj o promjenama u financijskom polo┼żaju pru??a informaciju o promjenama financijskog polo┼żaja tijekom obra─Źunskog razdoblja.

(5) Bilje┼íke uz financijske izvje┼ítaje predstavljaju potanju razradu i dopunu podataka iz bilance, ra─Źuna dobiti i gubitka i izvje┼ítaja o promjenama u financijskom polo┼żaju.

(6) Temeljni financijski izvje┼ítaji moraju pru┼żiti istinit, fer, pouzdan i nepristran pregled imovine, obveza, kapitala, promjene financijskog polo┼żaja i dobiti ili gubitka.

(7) Temeljni financijski izvje┼ítaji ─Źuvaju se trajno i u izvorniku. Po─Źetna bilanca pri osnivanju ─Źuva se trajno i u izvorniku.

(8) Temeljni financijski izvještaji sastavljaju se za poslovnu godinu.

(9) Iznimno od stavka (8) ovoga ─Źlanka poduzetnici sezonskog karaktera djelatnosti mogu financijske izvje┼ítaje sastavljati za poslovnu godinu koja je razli─Źita od kalendarske godine. Rje┼íenje o tome izdaje ministar financija na zahtjev poduzetnika.

(10) Mali poduzetnici iz ─Źlanka 16. ovoga Zakona nisu obvezni sastavljati izvje┼ítaj o promjenama financijskog polo┼żaja.

(11) Financijske izvještaje potpisuje zakonski predstavnik poduzetnika.

 

VI. RA─îUNOVODSTVENI STANDARDI

─îlanak 15.

(1) U Republici Hrvatskoj primjenjuju se Me─Ĺunarodni ra─Źunovodstveni standardi, koji se objavljuju u Narodnim novinama.

(2) Ovla┼í─çuje se Hrvatski odbor za ra─Źunovodstvo i ra─Źunovodstvene standarde da prati, uskla─Ĺuje i obja┼ínjava primjenu Me─Ĺunarodnih ra─Źunovodstvenih standarda.

(3) Hrvatski odbor za ra─Źunovodstvo i ra─Źunovodstvene standarde stru─Źno je tijelo i ima petnaest ─Źlanova, koje na prijedlog ministra financija imenuje Vlada Republike Hrvatske na rok od tri godine. Nakon ovoga roka, ─Źlanove Hrvatskog odbora za ra─Źunovodstvo i ra─Źunovodstvene standarde imenuje udru??enje na temelju ovlasti ministra financija.

(4) Pravilo o na─Źinu rada, dono┼íenju odluka i ostale pojedinosti djelovanja donosi Hrvatski odbor za ra─Źunovodstvo i ra─Źunovodstvene standarde, a potvr─Ĺuje ih Vlada Republike Hrvatske.

 

VII. KLASIFIKACIJA PODUZETNIKA

─îlanak 16.

(1) Poduzetnici koji su obvezni voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema odredbama ovoga Zakona klasificiraju se na male, srednje velike i velike.

(2) Mali su poduzetnici oni koji ne prelaze dva od tri sljede─ça kriterija:

1. zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi

u protuvrijednosti DEM 2,000.000

2. prihod u dvanaest mjeseci prije sastavljanja bilance

u protuvrijednosti DEM 4,000.000

3. godišnji prosjek zaposlenih 50 namještenika

(3) Srednje su veliki poduzetnici oni koji prelaze dva od tri kriterija iz stavka (2) ovog ─Źlanka, a nikad ne prelaze dva od tri sljede─ça kriterija:

1. zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi

u protuvrijednosti DEM 8,000.000

2. prihod u dvanaest mjeseci prije sastavljanja bilance

u protuvrijednosti DEM 16,000.000

3. godišnji prosjek zaposlenih 250 namještenika.

(4) Veliki su poduzetnici oni koji prelaze bar dva od tri kriterija navedena u stavku (3) ovoga ─Źlanka.

(5) U smislu ovoga Zakona, veliki su poduzetnici i banke, financijske organizacije i osiguravajuća te reosiguravajuća društva.

(6) Kao prosje─Źan broj zaposlenih uzima se ─Źetvrtina zbroja zaposlenih 31. III. do 30. VI., 30. IX. i 30. XII. uklju─Źuju─çi i zaposlene u inozemstvu.

 

VIII. SADR??AJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

─îlanak 17.

(1) Poduzetnici, osim banaka, financijskih organizacija i osiguravajućih te reosiguravajućih društava, sastavljaju bilancu sa minimalnim pozicijama kako slijedi:

A K T I V A

A. POTRA┼ŻIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA─ćENI KAPITAL

B. DUGOTRAJNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA

1. osniva─Źki izdaci

2. izdaci za istra??ivanje i razvoj

3. patenti, licencije, koncesije, za┼ítitni znaci i ostala sli─Źna prava

4. goodwill

5. predujmovi za nematerijalna sredstva

II. MATERIJALNA IMOVINA

1. zemljište i šume

2. gra─Ĺevinski objekti

3. postrojenja i oprema (strojevi)

4. alati, pogonski i uredski inventar, namje┼ítaj i transportni ure─Ĺaji (sredstva)

5. predujmovi za materijalna sredstva

6. materijalna sredstva u pripremi

7. stambene zgrade i stanovi

8. ostala materijalna imovina

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. udjeli (dionice) u povezanim poduze─çma

2. zajmovi povezanim poduze─çima

3. sudjeluju─çi interesi (participacije)

4. ulaganja u vrijednosne papire

5. dani krediti, depoziti i kaucije

6. obvezna dugoro─Źna ulaganja

7. otkup vlastitih dionica

8. ostala dugoro─Źna ulaganja

IV. POTRA┼ŻIVANJA

1. potra┼żivanja od povezanih poduze─ça

2. potra┼żivanja po osnovi prodaje na kredit

3. ostala potra┼żivanja

C. KRATKOTRAJNA IMOVINA (obrtna sredstva)

I. ZALIHE

1. sirovine i materijal

2. proizvodnja u tijeku (nedovršena proizvodnja i poluproizvodi)

3. trgova─Źka roba

4. gotovi proizvodi

5. predujmovi

II. POTRA┼ŻIVANJA

1. potra┼żivanja od povezanih poduze─ça

2. potra┼żivanja od kupaca

3. potra┼żivanja za vi┼íe pla─çene svote po osnovi dobiti

4. potra┼żivanja od zaposlenih

5. potra┼żivanja od dr┼żave i drugih institucija

6. ostala potra┼żivanja

III. FINANCIJSKA IMOVINA

1. udjeli (dionice) u povezanim poduze─çima

2. zajmovi povezanim poduze─çima

3. vrijednosni papiri

4. dani krediti, depoziti i kaucije

5. otkup vlastitih dionica

6. ostala kratkoro─Źna ulaganja

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

D. PLA─ćENI TRO┼áKOVI BUDU─ćEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

F. UKUPNA AKTIVA

G. IZVANBILAN─îNI ZAPISI

P A S I V A

A. KAPITAL I REZERVE

I. UPISANI KAPITAL

II. PREMIJE ZA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)

III. REVALORIZACIJSKA REZERVA

IV. REZERVE

1. zakonske rezerve

2. rezerve za vlastite dionice

3. statutarne rezerve

4. ostale rezerve

V. ZADR??ANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKU─ćE GODINE

B. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

1. rezerviranja za mirovine i sli─Źne tro┼íkove (obveze)

2. rezerviranja za poreze i doprinose

3. ostala rezerviranja

C. DUGORO─îNE OBVEZE

1. obveze prema povezanim poduze─çima

2. obveze po osnovi zajmova

3. obveze prema kreditnim institucijama

4. obveze za predujmove

5. obveze prema dobavlja─Źima (vjerovnici s osnove poslovanja)

6. obveze po vrijednosnim papirima

7. ostale dugoro─Źne obveze, uklju─Źiv┼íi porez i socijalno osiguranje

D. KRATKORO─îNE OBVEZE

1. obveze prema povezanim poduze─çima

2. obveze po osnovi zajmova

3. obveze prema kreditnim institucijama

4. obveze za predujmove, depozite i jamstva

5. obveze prema dobavlja─Źima

6. obveze prema mjenicama i ─Źekovima

7. obveze prema zaposlenima

8. obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe

9. obveze po osnovi udjela u rezultatu

10. ostale kratkoro─Źne obveze

E. ODGO─ÉENO PLA─ćANJE TRO┼áKOVA I PRIHOD BUDU─ćIH RAZDOBLJA

F. UKUPNO PASIVA

G. IZVANBILAN─îNI ZAPISI

(2) Pozicije bilance iz stavka (1) ovoga ─Źlanka odnose se na velike i srednje velike poduzetnike.

(3) Mali poduzetnici sastavljaju skra─çenu bilancu tako da popunjavaju pozicije ozna─Źene slovima i rimskim brojevima.

─îlanak 18.

(1) Ra─Źun dobiti i gubitka poduzetnika iz ─Źlanka 17. ovoga Zakona sadr??i ove minimalne pozicije:

Ra─Źun dobiti i gubitka

1. prihodi od prodaje

2. prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga

3. ostali poslovni prihodi

4. promjena vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

5. materijalni troškovi

a) troškovi sirovina i materijala

b) troškovi prodane robe

c) ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

6. troškovi osoblja

a) nadnice i pla─çe

b) troškovi poreza, socijalnog i mirovinskog osiguranja i drugo

7. amortizacija i vrijednosno uskla─Ĺivanje dugotrajne imovine

8. vrijednosno uskla─Ĺivanje kratkotrajne imovine

9. rezerviranja troškova i rizika

10. ostali troškovi poslovanja

11. a) prihodi od sudjeluju─çih interesa s povezanim poduze─çima

b) prihodi od sudjeluju─çih interesa s nepovezanim poduze─çima

12. a) prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poduze─çima

b) prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduze─çima

13. a) prihodi od ostalih interesa i sli─Źni prihodi s povezanim poduze─çima

b) prihodi od ostalih interesa i sli─Źni prihodi s nepovezanim poduze─çima

14. a) kamate, te─Źajne razlike i sli─Źni tro┼íkovi iz odnosa s povezanim poduze─çima

b) kamate, te─Źajne razlike i sli─Źni tro┼íkovi iz odnosa s nepovezanim poduze─çima

15. dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja,

16. porez na dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja

17. dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja poslije oporezivanja

18. izvanredni prihodi

19. izvanredni rashodi

20. dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti

21. porez na izvanrednu dobit i gubitak

22. ostali porezi koji nisu iskazani u prethodnim pozicijama

23. dobit ili gubitak financijske godine.

(2) Ra─Źun dobiti i gubitka iz stavka (1) ovoga ─Źlanka odnosi se na velike i srednje velike poduzetnike.

(3) Mali poduzetnici sastavljaju skra─çeni ra─Źun dobiti i gubitka s ovim pozicijama:

1. prihodi iz osnovne djelatnosti

2. rashodi osnovne djelatnosti

3. prihodi iz drugih aktivnosti

4. rashodi drugih aktivnosti

5. izvanredni prihodi

6. izvanredni rashodi

7. dobit ili gubitak prije oporezivanja

8. porez na dobit ili gubitak

9. dobit ili gubitak financijske godine.

─îlanak 19.

(1) Banke i financijske organizacije sastavljaju bilancu s ovim minimalnim pozicijama:

A K T I V A

1. novac u blagajni i ra─Źun kod banaka

2. blagajni─Źki zapisi i drugi odobreni zapisi za refinanciranje kod centralne banke

a) blagajni─Źki zapisi i sli─Źni vrijednosni papiri

b) drugi odobreni zapisi za refinanciranje kod centralne banke

3. zajmovi i predujmovi kreditnim institucijama:

a) na zahtjev

b) drugi zajmovi i predujmovi

4. zajmovi i predujmovi komitentima

5. du??ni─Źki vrijednosni papiri:

a) izdani od strane javnih tijela

b) izdani od strane zajmodavaca

c) izdani vlastiti vrijednosni papiri

6. dionice i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenjivi prihod

7. sudjeluju─çi interesi:

a) sudjeluju─çi interesi u kreditnim institucijama

b) ostali sudjeluju─çi interesi

8. udjeli (dionice) u povezanim poduze─çima

a) udjeli (dionice) u kreditnim institucijama

b) ostali udjeli (dionice) u povezanim poduze─çima

9. nematerijalna imovina

a) osniva─Źki izdaci

b) goodwill

c) ostala nematerijalna ulaganja

10. materijalna imovina

a) zemlji┼íta i gra─Ĺevinski objekti

b) postrojenja i oprema

c) namje┼ítaj, transportni ure─Ĺaji i sl.

d) stambene zgrade i stanovi

e) ostala materijalna imovina

11. potra┼żivanja za upisani a neupla─çeni kapital

12. ostala imovina

13. plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

14. ukupna aktiva

15. izvanbilan─Źni zapisi

P A S I V A

1. dugovanja kreditnim institucijama

a) na zahtjev

b) s potvr─Ĺenim datumima dospjelosti ili s razdobljima opomene

2. dugovanja komitentima

a) depoziti po osnovi štednje

b) ostala dugovanja

3. dugovanja evidentirana certifikatima

a) du??ni─Źki vrijednosni papiri

b) ostali vrijednosni papiri

4. ostale obveze

5. odgo─Ĺeno pla─çanje tro┼íkova i prihod budu─çih razdoblja

6. rezerviranja za rizike (obveze) i troškove

a) rezerviranja za mirovine i sli─Źne tro┼íkove (obveze)

b) rezerviranja za poreze i doprinose

c) ostala rezerviranja

7. obveze drugoga reda

8. upisani kapital

a) upla─çeni kapital

b) kapital pozvan da se plati

9. premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)

10. rezerve

11. revalorizacijska rezerva

12. prenesena dobit ili gubitak

13. dobit ili gubitak teku─çe godine

14. ukupno pasiva

15. izvanbilan─Źne pozicije

1. nepredvi─Ĺene obveze

- akcepti i odobrenja (garantni potpisi)

- garancije i imovina koja se zala??e kao jamstvo

2. obveze

- obveze proizašle iz transakcija prodaje

- transakcije ponovne kupnje

─îlanak 20.

(1) Ra─Źun dobiti i gubitka banaka i financijskih organizacija sadr??i i sljede─çe minimalne pozicije:

1. prihodi od kamata i sli─Źni prihodi

2. tro┼íkovi kamata i sli─Źni tro┼íkovi

3. prihodi od vrijednosnih papira

a) prihodi od dionica i drugih vrijednosnih papira koji donose promjenljivi prihod

b) prihodi od sudjeluju─çih interesa

c) prihodi od dionica u povezanim poduze─çima

4. prihodi od provizija

5. troškovi provizija

6. neto dobit ili neto gubitak financijske djelatnosti

7. ostali prihodi

8. opći administrativni troškovi

a) troškovi osoblja

- nadnice i pla─çe

- troškovi poreza, socijalnog osiguranja i dr.

b) ostali administrativni troškovi

9. amortizacija

10. ostali troškovi

11. vrijednosna uskla─Ĺivanja koja se odnose na zajmove i predujmove i rezerviranja za nepredvi─Ĺene obveze i za druge obveze

12. vrijednosna ponovna uskla─Ĺivanja koja se odnose na zajmove i predujmove i rezerviranja za nepredvi─Ĺene obveze i za druge obveze

13. vrijednosna uskla─Ĺivanja koja se odnose na prenosive vrijednosne papire koji se posjeduju kao stalna financijska imovina, sudjeluju─çe interese i dionice u povezanim poduze─çima

14. vrijednosna ponovna uskla─Ĺivanja koja se odnose na prenosive vrijednosne papire koji se posjeduju kao stalna financijska imovina, sudjeluju─çe interese i dionice u nepovezanim poduze─çima

15. dobit ili gubitak iz redovnih aktivnosti

16. porez na dobit ili gubitak iz redovnih aktivnosti

17. dobit ili gubitak aktivnosti poslije oporezivanja

18. izvanredni prihodi

19. izvanredni rashodi

20. dobit ili gubitak iz izvanrednih aktivnosti

21. porez na izvanrednu dobit ili gubitak

22. izvanredna dobit ili gubitak poslije oporezivanja

23. ostali porezi koji nisu prikazani pod prethodnim pozicijama

24. dobit ili gubitak teku─çe godine

─îlanak 21.

(1) Osiguravajuća i reosiguravajuća društva sastavljaju bilancu sa ovim minimalnim pozicijama:

A K T I V A

A. POTRA??IVANJA ZA UPISANI A NEUPLA─ćENI KAPITAL

B. NEMATERIJALNA IMOVINA

1. osniva─Źki izdaci

2., goodwill

3. ostali nematerijalni izdaci

C. ULAGANJA

I. ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

II. ULAGANJA U POVEZANA PODUZE─ćA I SUDJELUJU─ćI INTERESI

1. dionice u povezanim poduze─çima

2. du┼żni─Źki vrijednosni papiri koje su izdala povezana poduze─ça i zajmovi povezanim poduze─çima

3. sudjeluju─çi interesi

III. OSTALA FINANCIJSKA ULAGANJA

1. dionice i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenljivi prihod

2. du┼żni─Źki vrijednosni papiri

3. sudjelovanja u zajedni─Źkim ulaganjima

4. zajmovi jam─Źeni hipotekom

5. ostali zajmovi

6. depoziti kod kreditnih institucija

IV. DEPOZITI KOD PREUZETOG POSLOVANJA OSIGURANJA U

REOSIGURANJE

D. ULAGANJA ZA RA─îUN I RIZIK VLASNIKA POLICA ┼ŻIVOTNOG OSIGURANJA

E. POTRA┼ŻIVANJA

I. POTRA┼ŻIVANJA IZ VLASTITIH POSLOVA OSIGURANJA

1. od osiguranika

2. od zastupnika - posrednika osiguranja

3. ostala potra┼żivanja iz vlastitih poslova osiguranja

II. POTRA┼ŻIVANJA IZ POSLOVA REOSIGURANJA

III. OSTALI DU┼ŻNICI - OSTALA POTRA┼ŻIVANJA

F. OSTALA SREDSTVA

I. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

II. VLASTITE DIONICE

G. PLA─ćENI TRO┼áKOVI BUDU─ćEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

1. kamate i najamnina nedospjele na naplatu

2. razgrani─Źeni tro┼íkovi pribave

- ┼żivotno osiguranje

- ne┼żivotno (imovinsko) osiguranje

3. ostala razgrani─Źenja

H. UKUPNO AKTIVA

I. IZVANBILAN─îNI ZAPISI

P A S I V A

A. KAPITAL I REZERVE - VLASTITI KAPITAL

I. UPISANI KAPITAL

a) upla─çeni kapital

b) kapital pozvan da se plati

II. PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE (kapitalni dobitak)

III. REVALORIZACIJSKA REZERVA

IV. REZERVE

V. PRENESENA DOBIT ILI GUBITAK

VI. DOBIT ILI GUBITAK TEKU─ćE GODINE

B. OBVEZE DRUGOG REDA

C. TEHNI─îKA REZERVIRANJA

1. prijenosne premije

a) bruto iznos

b) udio za poslove osiguranja predane u reosiguranje

2. matemati─Źka rezerva ┼żivotnog osiguranja

a) bruto iznos

b) udio za poslove predane u reosiguranje

3. rezerva štete

a) bruto iznos

b) udio reosiguranja

4. rezerviranja za povrate premija ovisne i neovisne o rezultatu

a) bruto iznos

b) udio reosiguranja

5. zakonski propisano rezerviranje za kolebanje šteta

6. ostala osigurateljno-tehni─Źka rezerviranja

a) bruto iznos

b) udio reosiguranja

D. NEOSIGURATELJSKO-TEHNI─îKA REZERVIRANJA

1. rezerviranja za mirovine i sli─Źne obveze

2. rezerviranja za oporezivanja

3. ostala rezerviranja

E. DEPOZITI ZADR┼ŻANI IZ POSLA PREDANOG U REOSIGURANJE

F. OSTALE OBVEZE

a) prema povezanim poduze─çima

b) prema poduze─çima s kojima je osigurateljsko poduze─çe povezano na temelju sudjeluju─çeg interesa

1. zajmovi

2. obveze prema kreditnim institucijama

3. obveze iz samostalno zaklju─Źenih poslova osiguranja

4. obveze nastale iz djelatnosti reosiguranja

5. ostali vjerovnici, uklju─Źuju─çi porez i socijalno osiguranje

G. ODGO─ÉENO PLA─ćANJE TRO┼áKOVA I PRIHOD BUDU─ćIH RAZDOBLJA

H. UKUPNO PASIVA

I. IZVANBILAN─îNI ZAPISI

─îlanak 22.

(1) Ra─Źun dobiti i gubitka osiguravaju─çih i reosiguravaju─çih dru┼ítava sadr┼żi sljede─çe minimalne pozicije:

I. TEHNI─îKI RA─îUN - POSLOVI NE┼ŻIVOTNOG OSIGURANJA

1. premije

a) bruto premije - zara─Źunate

b) minus - iznosi predani u reosiguranje

c) promjene prijenosnih premija i ukoliko nacionalno zakonodavstvo dopušta, iskazivanje u obveze pod C. I. rezerviranje za moguće gubitke - za rizike koji još nisu istekli ili (-) neto bez udjela reosiguratelja

d) prihodovane - zara─Ĺene premije (rezultat od a), b) i c))

2. ostali tehni─Źki prihodi, neto bez udjela reosiguratelja

3. raspore─Ĺeni prihodi od ulaganja (+) III. (8) - Tehni─Źki prihodi od kamata

4. izdaci za osigurane slu─Źajeve

a) isplate za osigurane slu─Źajeve - za od┼ítete (┼ítete)

(aa) bruto iznos

(ab) udio reosiguratelja (-)

(ac) neto iznos rezultat od (aa) i (ab)

b) promjena rezerviranja za ┼ítete za vlastiti ra─Źun

- bez udjela reosiguratelja

/(+) ili (-)/

c) izdaci za osigurane slu─Źajeve za vlastiti ra─Źun rezultat od a) i b)

5. promjene u drugim osigurateljsko-tehni─Źkim rezerviranjima, za vlastiti ra─Źun - bez udjela reosiguratelja

a) promjena u rezerviranjima za mogu─çe gubitke - za rizike koji nisu istekli (osim ako je uklju─Źena pod 1 /(c) (+) ili (-)/

b) promjene u ostalim osigurateljsko-tehni─Źkim rezerviranjima koje nisu prikazane pod ostalim stavkama /(+) ili (-)/

c) rezultat od (a) i (b) /(+) ili (-)/

6. izdaci za povrat premija za vlastiti ra─Źun - bez udjela reosiguratelja

a) neovisno o rezultatu

b) ovisni o rezultatu

7. poslovni rashodi - izdaci za obavljanje djelatnosti

a) tro┼íkovi pribave od ─Źega: provizije

b) troškovi uprave - administrativni troškovi

c) provizije (od) reosiguranja (reosiguratelja) i udjeli u dobiti (-)

d) promjene razgrani─Źenih tro┼íkova pribave (+) ili (-)

e) poslovni rashodi, neto od reosiguranja. Izdaci za obavljanje djelatnosti

- za vlastiti ra─Źun

rezultat od a), b), c) i d)

8. ostali osigurateljsko-tehni─Źki izdaci za vlastiti ra─Źun

- bez udjela reosiguratelja

9. me─Ĺuzbroj (prvi tehni─Źki rezultat)

10. promjene u rezerviranjima i rezervama za kolebanje šteta

a) promjene u zakonskim ili statutarnim propisanim rezerviranjima za kolebanje štete /(+) ili (-)/

b) promjene u drugim rezerviranjima i rezervama za kolebanje štete /(+) ili (-)/

c) rezultat od a) ili b)

11. me─Ĺuzbroj (drugi tehni─Źki rezultat) (III. I)

II. OSIGURATELJSKO-TEHNI─îKI RA─îUN - POSLOVI ┼ŻIVOTNOG OSIGURANJA

1. premije

a) bruto zara─Źunate premije

b) minus - udio reosiguratelja (-)

c) promjene prijenosnih premija za vlastiti ra─Źun

/(+) ili (-)/

d) prihodovane premije (rezultat od a) b) i c))

2. prihodi od ulaganja

a) prihod od sudjeluje─çeg interesa (sudjelovanja) u tome od povezanog poduze─ça

b) prihodi od ulaganja

(ba) prihodi od zemlji┼íta i gra─Ĺevinskih objekata

(bb) prihodi od drugih ulaganja

c) prihodi od pripisa (pove─çanje vrijednosti)

d) dobit od prodaje - realizacije kapitalnog ulaganja

3. nerealizirani dobici od ulaganja

4. ostali osigurateljsko-tehni─Źki prihodi

5. me─Ĺuzbroj: ukupni osigurateljsko-tehni─Źki prihodi

6. izdaci za osigurane slu─Źajeve

a) izdaci za osigurane slu─Źajeve - za od┼ítete

(aa) bruto iznos

(ab) udio reosiguratelja (-)

(ac) neto iznos / rezultat od (aa) (ab)/

b) promjene rezerviranja za ┼ítetu za vlastiti ra─Źun

/(+) ili (-)/

c) izdaci za osigurane slu─Źajeve za vlastiti ra─Źun

/rezultat od a) i b)/

7. promjene u osigurateljsko-tehni─Źkim rezerviranjima za vlastiti ra─Źun ako nisu prikazane pod 1. c) ili 6. b)

a) matemati─Źka rezerva ┼żivotnog osiguranja za vlastiti ra─Źun /(+) ili (-)/

b) ostala osigurateljsko-tehni─Źka rezerviranja za vlastiti ra─Źun /(+) ili (-)/

8. izdaci za povrat premija za vlastiti ra─Źun

a) ovisni o rezultatu

b) neovisni o rezultatu

9. poslovni rashodi - izdaci za obavljanje djelatnosti

a) tro┼íkovi pribave (od ─Źega provizije)

b) troškovi uprave - administrativni troškovi

c) provizije (od) reosiguranja (reosiguratelja) i udjeli u dobiti (-)

d) promjene razgrani─Źenih tro┼íkova pribave /(+) ili (-)/

e) poslovni rashodi, neto do reosiguranja, ili izdaci za obavljanje djelatnosti

- za vlastiti ra─Źun /rezultat od a), b), c) i d)/

10. izdaci za kapitalna ulaganja

a) tro┼íkovi, uklju─Źuju─çi kamate, koji se odnose na zemlji┼íta i gra─Ĺevinske objekte

b) ostali tro┼íkovi vezani na upravljanje ulaganjima, uklju─Źuju─çi kamate

c) uskla─Ĺivanje vrijednosti

d) gubici ostvareni pri prodaji - realizaciji kapitalnog ulaganja

11. nerealizirani gubici na ulaganjima

12. ostali osigurateljsko-tehni─Źki izdaci

13. raspore─Ĺeni prihod od ulaganja prenesen na netehni─Źki ra─Źun (III.5) (-)

14. me─Ĺuzbroj: tehni─Źki rezultat (III. - 2.)

III. NETEHNI─îKI RA─îUN - UKUPNI OBRA─îUN

1. rezultat tehni─Źkog ra─Źuna - ne┼żivotno osiguranje (I. 11.)

2. rezultat tehni─Źkog ra─Źuna - poslovi ┼żivotnog osiguranja (II. 14.)

3. prihod od ulaganja

a) prihod od sudjeluju─çih interesa (sudjelovanja), u tome od povezanih poduze─ça

b) prihodi od ostalih ulaganja, u tome od povezanih poduze─ça

(ba) prihodi od zemlji┼íta i gra─Ĺevinskih objekata

(bb) prihodi od drugih ulaganja

(bc) prihodi od pripisa (pove─çanja vrijednosti)

(bd) dobit od prodaje - realizacije kapitalnog ulaganja

4. nerealizirani dobici od ulaganja

5. raspore─Ĺene kamate - prinos od ulaganja od II. 13. (+)

6. izdaci za kapitalna ulaganja

a) tro┼íkovi, uklju─Źuju─çi kamate, koji se odnose na zemlji┼íte i gra─Ĺevinske objekte

b) ostali tro┼íkovi vezani na upravljanje ulaganjima, uklju─Źuju─çi kamate

c) uskla─Ĺivanje vrijednosti ulaganja

d) gubici ostvareni kod prodaje - realizacije kapitalnog ulaganja

7. nerealizirani gubici na ulaganjima

8. raspore─Ĺeni prihodi od ulaganja (I. 3.) prihodi tehni─Źkih sredstava od kamata

9. ostali prihodi

10. ostali izdaci, uklju─Źuju─çi uskla─Ĺivanja vrijednosti

11. porez na rezultat redovnih poslovnih djelatnosti

12. rezultat redovnih poslovnih djelatnosti poslije oporezivanja

13. izvanredni prihodi

14. izvanredni rashodi

15. financijski rezultat izvanrednih prihoda i rashoda

16. porez na financijski rezultat izvanrednih prihoda i rashoda

17. ostali porezi koji nisu prikazani pod prethodnim pozicijama

18. rezultat financijske godine.

─îlanak 23.

(1) Poduzetnik kod kojeg nastanu statusne promjene (spajanje, pripajanje, podjela) sastavlja financijske izvještaje s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene.

(2) Financijski izvje┼ítaji sastavljaju se i prilikom ste─Źajnog postupka i likvidacije.

─îlanak 24.

(1) Konsolidaciju financijskih izvje┼ítaja provode poduzetnici, pravne osobe koje su matica u odnosu prema podru┼żnicama, tako da konsolidirani financijski izvje┼ítaji budu prezentirani kao izvje┼ítaji grupe, odnosno jedne ekonomske cjeline.

(2) Konsolidacija se provodi radi utvr─Ĺivanja stanja imovine, obveza, kapitala, zatim rashoda, prihoda i financijskog rezultata za sve sudionike u konsolidaciji kao da su jedna cjelina.

(3) Podru┼żnica je pravna osoba koju kontrolira druga pravna osoba - matica.

(4) Matica je pravna osoba koja ima jednu ili vi┼íe podru┼żnica.

(5) Grupu ─Źine matica i sve njene podru??nice.

─îlanak 25.

(1) Na─Źela konsolidacije financijskih izvje┼ítaja jesu:

- ekonomsko jedinstvo,

- kontinuitet u primjeni metoda konsolidiranja,

- jedinstveni rok konsolidacije,

- jedinstveno procjenjivanje.

IX. NA─îELA PROCJENJIVANJA

─îlanak 26.

(1) Temeljne ra─Źunovodstvene pretpostavke za sastavljanje financijskih izvje┼ítaja jesu:

1. poslovanje na neograni─Źeno vremensko razdoblje (stalnost)

2. dosljednost,

3. priznavanje promjena u trenutku nastanka.

(2) Pri izradi financijskih izvje┼ítaja treba se pridr┼żavati op─çih na─Źela procjene pozicija (bilance i ra─Źuna dobiti i gubitka), i to:

1. opreznosti,

2. prevage biti nad formom,

3. vrijednosne zna─Źajnosti,

4. pojedina─Źne procjene,

5. vremenske povezanosti bilan─Źnih pozicija.

X. GODI┼áNJE IZVJE┼á─ćE

─îlanak 27.

(1) Veliki poduzetnici iz ─Źlanka 16. ovoga Zakona sastavljaju godi┼ínje izvje┼í─çe koje, pored financijskih izvje┼ítaja mora pru┼żiti i:

1. sve zna─Źajne poslovne doga─Ĺaje u poslovnoj godini,

2. vjerodostojni i vjerojatni pregled razvoja poslovanja,

3. aktivnosti na podru─Źju istra┼żivanja i razvoja,

4. informacije o stjecanju vlastitih dionica.

(2) Godišnje izvješće podnosi zakonski predstavnik poduzetnika.

XI. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

─îlanak 28.

(1) Jednom godi┼ínje reviziji podlije┼żu financijski izvje┼ítaji svih velikih poduzetnika te srednje velikih poduzetnika ako su organizirani kao dioni─Źka dru┼ítva.

(2) Mali poduzetnici organizirani kao dioni─Źka dru┼ítva obvezi skra─çene revizije podlije??u svake tre─çe godine. Skra─çenom revizijom smatra se uvid u poslovanje.

(3) Ostali srednje veliki i mali poduzetnici obvezi revizije podlije┼żu u skladu s vlastitim pravilima ili statutom.

XII. OBJAVLJIVANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

─îlanak 29.

(1) Svi veliki te srednje veliki poduzetnici ako su organizirani kao dioni─Źka dru┼ítva obvezni su jednom godi┼ínje javno objaviti financijske izvje┼ítaje.

(2) Financijski izvje┼ítaji objavljuju se prema sadr┼żaju bilance i ra─Źuna dobiti i gubitka koji vrijedi za male poduzetnike.

(3) Uz financijske izvještaje objavljuje se mišljenje revizora.

XIII. PREDO─îENJE FINANCIJSKIH IZVJE┼áTAJA I GODI┼áNJEG IZVJE┼á─ćA

─îlanak 30.

(1) Zakonski predstavnici poduzetnika obvezni su financijske izvje┼ítaje i godi┼ínje izvje┼í─çe predo─Źiti vlasnicima u ovim rokovima:

1. u roku šest mjeseci nakon isteka poslovne godine

- veliki poduzetnici

2. u roku ─Źetiri mjeseca nakon isteka poslovne godine

- srednji i mali poduzetnici

3. u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine

- grupa koja provodi konsolidaciju.

(2) Zakonski predstavnici poduzetnika obvezni su odmah nakon predo─Źenja, a najkasnije u roku devet mjeseci nakon isteka poslovne godine financijske izvje┼ítaje, koje je usvojio organ upravljanja, predati u sudski registar.

(3) Financijski izvještaji predaju se u skraćenom obliku, koji vrijedi za male poduzetnike.

XIV. JEZIK I VALUTNA JEDINICA

─îlanak 31.

(1) Poslovne knjige i financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i u hrvatskoj valutnoj jedinici.

XV. KAZNENE ODREDBE (MJERE)**

─îlanak 32.

(1) Nov─Źanom kaznom do 10.000.000 hrvatskih dinara ili kaznom zatvora do 3 godine kaznit ─çe se za krivi─Źna djela zakonski predstavnik poduzetnika, u ─Źijem je financijskom izvje┼ítaju u namjeri da se stekne imovinska korist za ne─Źiji ra─Źun ili nekome nanese ┼íteta - neistinito iskazano stanje imovine, kapitala i obveza.

─îlanak 33.

(1) Zakonski predstavnik poduzetnika, u ─Źijim poslovnim knjigama knjigovodstveni doga─Ĺaji budu utemeljeni na nevjerodostojnoj dokumentaciji (suprotno ─Źlanku 3.), kaznit ─çe se za prekr┼íaj nov─Źanom kaznom u visini od 50% od svote iskazane u toj nevjerodostojnoj dokumentaciji.

─îlanak 34.

(1) Zakonski predstavnik poduzetnika koji ne obavlja popis imovine i obveza te stvarno stanje ne iskazuje u poslovnim knjigama (─Źlanak 12. i 13.) kaznit ─çe se za prekr┼íaj nov─Źanom kaznom u visini od 20% vrijednosti imovine i obveza koje nisu popisane i uskla─Ĺene s poslovnim knjigama.

─îlanak 35.

Nov─Źanom kaznom za prekr┼íaj od 500.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara kaznit ─çe se zakonski predstavnik poduzetnika ako:

1. ne vodi poslovne knjige (─Źlanak 7.),

2. ne ─Źuva poslovne knjige (─Źlanak 11.),

3. ne sastavi temeljne financijske izvje┼ítaje (─Źlanak 14. do 25.),

4. i ne pridr┼żava se na─Źela i metoda procjene (─Źlanak 26.),

5. ne sastavi godi┼ínje izvje┼í─çe (─Źlanak 27.).

─îlanak 36.

(1) Nov─Źanom kaznom od 500.000 do 10.000.000 hrvatskih dinara kaznit ─çe se za privredni prijestup zakonski predstavnik poduzetnika koji ne objavi ili ne predo─Źi financijski izvje┼ítaj (─Źlanak 29. i 30.).

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlanak 37.

(1) Poduzetnici iz ─Źlanka 1. ovoga Zakona mogu izraditi po─Źetnu bilancu sa stanjem na datum 1. sije─Źnja 1993. sukladno odredbama ─Źlanka 10. stavka (2) i ─Źlanka 12. ovoga Zakona koji vrijedi za novoosnovane poduzetnike.

─îlanak 38.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o ra─Źunovodstvu (Narodne novine, br. 53/91. i 33/92.) osim za ustanove, dru┼ítvene organizacije, udru┼żenja gra─Ĺana i druge neprofitne pravne osobe, za koje ─çe taj Zakon prestati vrijediti kada budu doneseni propisi iz ─Źlanka 1. stavka (5) ovoga Zakona.

─îlanak 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. sije─Źnja 1993.

Klasa: 401-01/92-01/01

Zagreb, 23. prosinca 1992.

Novosti

ARHIVA