Zakon o porezu na dobit

I. TEMELJNE ODREDBE

─îlanak 1.

(1) Porez na dobit utvr─Ĺuje se i pla─ça prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit ure─Ĺuje se posebnim zakonom.

II. POREZNI OBVEZNIK

─îlanak 2.

(1) Porezni obveznik je trgova─Źko dru┼ítvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti.

(2) Porezni obveznik je i tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika.

(3) Inozemni poduzetnik je onaj koji na teritoriju Republike Hrvatske nema sjedište ili upravu.

(4) Porezni obveznik je i predstavni┼ítvo inozemnog poduzetnika za agencijske poslove u zra─Źnom i drugom prometu ako na teritoriju Rep. Hrvatske ostvaruje prihode od prodaje karata, a me─Ĺunarodnim ugovorima nije druga─Źije ure─Ĺeno.

(5) Porezni obveznik je i poduzetnik - fizi─Źka osoba koja ostvaruje dohodak od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i ┼íumarstva i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt u smislu Zakona o porezu na dohodak, ako podnese zahtjev mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave da ─çe umjesto poreza na dohodak pla─çati porez na dobit. Zahtjev se podnosi do kraja teku─çe godine za sljede─çu godinu.

(6) Tijela dr┼żavne uprave, tijela podru─Źne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i Hrvatska narodna banka nisu obveznici poreza na dobit.

(7) Dr┼żavne ustanove, ustanove jedinica podru─Źne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, dr┼żavni zavodi, vjerske zajednice, politi─Źke stranke, sindikati, komore, udruge gra─Ĺana, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit.

(8) Iznimno ako osobe iz stavka 6. i 7. ovoga ─Źlanka obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tr┼żi┼ítu, Porezna uprava ─çe na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rje┼íenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

(9) Porezni obveznik je i svaki onaj poduzetnik na kojeg se ne odnose odredbe stavka 1. do 8. ovoga ─Źlanka, niti je obveznik poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, ─Źija se dobit ne oporezuje drugdje.

III. POREZNA OSNOVICA

─îlanak 3.

(1) Porezna osnovica je dobit uve─çana i umanjena prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Dobit iz stavka 1. ovoga ─Źlanka je razlika izme─Ĺu prihoda i rashoda koji se utvr─Ĺuju u skladu s ovim Zakonom.

(3) Poreznu osnovicu tuzemnoga poreznog obveznika ─Źini ukupna dobit utvr─Ĺena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga ─Źlanka ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu.

(4) Poreznu osnovicu tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika ─Źini dobit utvr─Ĺena u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga ─Źlanka ostvarena u tuzemstvu.

(5) U poreznu osnovicu ulazi i dobit koja se ostvaruje u postupku likvidacije.

1. Prihodi

─îlanak 4.

(1) Prihodi su pove─çanja gospodarstvenih koristi u obliku priljeva ili pove─çanja imovine ili smanjenja obveza koja imaju za posljedicu pove─çanje kapitala. Ulaganja dioni─Źara ili ─Źlanova dru┼ítva u kapital dru┼ítva ne smatraju se prihodima.

(2) U prihode se uklju─Źuju bruto priljevi gospodarstvenih koristi i tra??bine poreznog obveznika za njegov ra─Źun, osim poreza na dodanu vrijednost i drugih naknada koji se napla─çuju u korist tre─çih osoba. U komisionom i zastupni─Źkom odnosu u prihode komisionara ili zastupnika uklju─Źuju se samo iznosi provizije ili druge naknade.

(3) U prihode razdoblja za koje se utvr─Ĺuje porez (porezno razdoblje) uklju─Źuju se bruto pove─çanja gospodarstvenih koristi za isporu─Źena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama do kraja tog razdoblja.

(4) Kod utvr─Ĺivanja prihoda od isporuke dobara danom isporuke razumijeva se dan kada je primatelju omogu─çeno gospodarstveno raspolaganje dobrima.

(5) Kod utvr─Ĺivanja prihoda od usluga u prihode poreznog razdoblja uklju─Źuju se bruto pove─çanja gospodarstvenih koristi koja se odnose na usluge izvr┼íene do kraja tog razdoblja, a za usluge koje se obavljaju kroz vi┼íe poreznih razdoblja prihodi se priznaju razmjerno visini stupnja njihove dovr┼íenosti u poreznom razdoblju.

(6) Kod ugovora o izgradnji koji se ostvaruju kroz vi┼íe poreznih razdoblja, prihodi se raspore─Ĺuju na pojedina razdoblja prema stupnju dovr┼íenosti. Prihodi od izgradnje stanova, poslovnih prostora ili drugih objekata za nepoznatog kupca (tr┼żi┼íte) uklju─Źuju se u prihode poreznog razdoblja u kome je izvr┼íena isporuka.

(7) Prihode poreznog razdoblja ─Źine i kamate na: kredite, pozajmice, predujmove, tra┼żbine za prodaju uz odgodu pla─çanja (redovne i zatezne kamate). U prihode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i iznosi zara─Źunani po osnovi valutne klauzule, najamnine i zakupnine, naknade za kori┼ítenje patenata, trgova─Źkih znakova, autorskih prava, ra─Źunalnih programa i svih drugih prava.

(8) Prihodi iz stavka 7. ovoga ─Źlanka uklju─Źuju se u prihode poreznog razdoblja na koje se odnose na vremenski razmjernoj osnovi. Prihodi od prodaje imovinskih prava po ugovorima koji primatelju omogu─çavaju slobodno kori┼ítenje prava i po kojima davatelj nema nikakvih daljnjih prava ni obveza smatraju se ugovorima o prodaji po kojima se ukupna naknada uklju─Źuje u prihod razdoblja u kojem je prodaja obavljena.

(9) Prihode poreznog razdoblja ─Źine i prihodi od prodaje dugotrajne imovine (materijalne i nematerijalne), dobici od prodaje tra┼żbina, prihodi od dividendi i udjela u dobiti, te dobici od prodaje dionica i udjela.

(10) U prihode se uklju─Źuju i dobici proiza┼íli iz revalorizacije imovine (uskla─Ĺivanja na vi┼íe s cijenama na tr┼żi┼ítu ili s fer vrijednostima) do visine iznosa koji je uklju─Źen u pove─çane tro┼íkove amortizacije temeljem revalorizacije.

(11) U prihode se uklju─Źuju napla─çeni penali i ┼ítete, primljeni darovi i nagrade, inventurni vi┼íkovi i sva ostala pove─çanja gospodarstvenih koristi.

(12) U prihode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i prihodi po osnovi otpisa obveza ako je od vjerovnika pisano potvr─Ĺeno da prihva─ça djelomi─Źni ili potpuni otpis obveze ili istekom razdoblja u kome je nastupila zastara.

(13) U prihode se uklju─Źuju i iznosi pozitivnih te─Źajnih razlika, realiziranih i nerealiziranih, po deviznim tra??binama i deviznim obvezama.

(14) U prihode se uklju─Źuju i vrijednosti vlastitih proizvoda i usluga kori┼ítenih za dugotrajnu imovinu kao i za dodatna ulaganja na toj imovini (gra─Ĺevinske objekte, opremu, nasade, osnovno stado, projekte i sli─Źno). Prihodi po toj osnovi iskazuju se u visini tro┼íkova proizvoda i usluga (tro┼íkova proizvodnje).

(15) Po ugovorima o financijskom najmu prihod razdoblja ─Źini tr┼żi┼ína cijena predmeta najma na dan predaje na kori┼ítenje. Iznosi koji se kod financijskog najma ostvaruju na ime naknade financiranja uklju─Źuju se u prihode na vremenski razmjernoj osnovi.

(16) U prihode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i iznosi dr┼żavnih pomo─çi i poticaja u povezanosti s odnosnim rashodima, ukidanja dugoro─Źnih rezerviranja, ukidanja vrijednosnih uskla─Ĺivanja, odgo─Ĺeni prihodi iz ranijih razdoblja oporezivanja, ranije otpisane tra┼żbine ako su napla─çene, a i svi drugi prihodi ostvareni po bilo kojoj osnovi od obavljanja djelatnosti.

2. Rashodi

─îlanak 5.

(1) Rashodi su smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala. Smanjenja kapitala po osnovi povrata i raspodjele ulaga─Źima ne smatraju se rashodima.

(2) Rashode poreznog razdoblja ─Źine:

1. materijalni tro┼íkovi kao ┼íto su utro┼íene sirovine i materijal uklju─Źivo i ambala┼Ża i sitni inventar, utro┼íena energija, utro┼íeni rezervni dijelovi, utro┼íeni materijal i dijelovi za teku─çe i investicijsko odr┼żavanje objekata i opreme i ostali materijalni tro┼íkovi,

2. tro┼íkovi usluga (proizvodnih i neproizvodnih) kao ┼íto su usluge izrade proizvoda, prijevoza, odr┼żavanja objekata i opreme, istra┼Żivanja i razvoja, osiguranja imovine, platnog prometa i banaka, promid┼żbe i reklame, usluge menad┼żmenta, komunalne usluge, usluge osiguranja za pokri─çe ┼íteta uzrokovanih poslovanjem poreznog obveznika i obveznog osiguranja zaposlenika, zakupnina i najamnina, sajmova, ptt usluge, usluge savjetovanja, usluge odvjetnika, ra─Źunovo─Ĺa, revizora, tro┼íkovi reprezentacije, te sve ostale usluge koje su uvjet za ostvarivanje prihoda. U usluge promid┼żbe i reklame mogu se uklju─Źiti svi oblici slanja poruka ─Źija je svrha promocija i reklamiranje poreznog obveznika ili promid┼żba njegovog proizvoda, usluge ili naziva,

3. troškovi amortizacije (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine),

4. troškovi plaća zaposlenika (plaće i naknade plaća, porezi i doprinosi na plaće),

5. naknade tro┼íkova zaposlenicima (dnevnice, tro┼íkovi prijevoza na posao i s posla, tro┼íkovi prijevoza na slu┼żbenom putu, tro┼íkovi stru─Źnog usavr┼íavanja, ┼íkolovanja i stipendiranja kao i svi drugi tro┼íkovi koji su nastali u svezi sa sada┼ínjim i budu─çim radom),

6. rezerviranja za rizike i tro┼íkove (rezerviranja za mirovine i otpremnine, rezerviranja za tro┼íkove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezerviranja za tro┼íkove u garantnim rokovima i rezerviranja za tro┼íkove po zapo─Źetim sudskim sporovima),

7. vrijednosna uskla─Ĺenja dugotrajne i kratkotrajne imovine,

8. tro┼íkovi financiranja (redovne i zatezne kamate, te─Źajne razlike, valutne klauzule i jamstva),

9. darovanja u naravi ili u novcu i

10. ostali tro┼íkovi poslovanja (─Źlanarine strukovnim udrugama, upravni i sudski tro┼íkovi, tro┼íkovi stru─Źne literature, pla─Źeni penali i kazne a i svi drugi tro┼íkovi koji su nastali u svezi s ostvarivanjem prihoda ili dobiti poreznog obveznika).

(3) Iznosi iz stavka 2. ovoga ─Źlanka uklju─Źuju se u rashode poreznog razdoblja, osim u dijelu koji se odnosi na tro┼íak zaliha nedovr┼íene proizvodnje, poluproizvoda, dijelova proizvoda i gotovih proizvoda (su─Źeljavanje rashoda s prihodima).

(4) U tro┼íak zaliha nedovr┼íenih proizvoda, poluproizvoda i dijelova proizvoda, te zaliha vlastitih gotovih proizvoda uklju─Źuju se najmanje izravni tro┼íkovi proizvodnje (materijala i rada) i op─çi tro┼íkovi proizvodnje.

(5) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i tro┼íkovi nabave prodane trgova─Źke robe, materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i ambala┼Że.

(6) U tro┼íak nabave trgova─Źke robe, materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i ambala┼Że uklju─Źuje se kupovna cijena umanjena za popuste iskazane u ra─Źunu, carina i uvozne pristojbe, nepovratni porezi i tro┼íak prijevoza zaliha do mjesta skladi┼ítenja ili prodaje.

(7) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i neamortizirani tro┼íkovi nabave prodane dugotrajne imovine.

(8) U tro┼íak nabave dugotrajne imovine uklju─Źuje se kupovna cijena umanjena za popuste iskazane u ra─Źunu, carina i uvozne pristojbe, nepovratni porezi, tro┼íkovi projektiranja i nadzora, tro┼íkovi priprema prostora za gra─Ĺenje, tro┼íkovi instaliranja opreme, prijevoza i drugi tro┼íkovi nastali u procesu dovo─Ĺenja sredstava u radno stanje. Kod ve─ç upotrebljavanih gra─Ĺevinskih objekata, postrojenja i opreme na kojima se obavljaju dodatna ulaganja, knjigovodstvena vrijednost se uve─çava za ta ulaganja. Dodatnim ulaganjima razumijevaju se ulaganja kojima se pove─çava kapacitet ili produljuje prethodno procijenjeni vijek uporabe, mjenja namjena, omogu─çava znatno unapre─Ĺenje kakvo─çe proizvodnje ili posti??e znatno smanjenje proizvodnih tro┼íkova.

(9) Rashodi amortizacije dugotrajne imovine utvr─Ĺuju se prema Pravilniku o amortizaciji.

(10) Iznimno od odredbe stavka 9. ovoga ─Źlanka rashodom amortizacije smatra se i dodatni, djelomi─Źni ili potpuni otpis opreme i poslovnih objekata nabavljenih u poreznom razdoblju.

(11) Opremom iz stavka 10. ovoga ─Źlanka smatraju se postrojenja i strojevi, alati, pogonski i uredski inventar, informati─Źka oprema, namje┼ítaj, transportni ure─Ĺaji i sredstva, osim osobnih automobila i drugih sredstava za prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, a poslovnim objektima smatraju se gra─Ĺevinski objekti koji slu┼ż?e za obavljanje poslovnih djelatnosti.

(12) Rashodima amortizacije smatra se i amortizacija pove─çanja vrijednosti dugotrajne imovine zbog revalorizacije na vi┼íe do visine iznosa koji je po toj osnovi ura─Źunan u prihode.

(13) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i gubici od prodaje dionica i udjela.

(14) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i dugoro─Źna rezerviranja kod banaka i osiguravaju─çih dru┼ítava koje su ovi porezni obveznici du┼Żni provesti suglasno posebnim propisima.

(15) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i darovanja u naravi ili u novcu dozna─Źena na ┼żirora─Źun u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, ┼íportske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Ako se darovanja daju u naravi, darodavatelj i daroprimatelj obvezni su o tome imati vjerodostojne isprave.

(16) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i manjkovi na imovini, kao i pripadaju─çi porezi obra─Źunani na te manjkove.

(17) U rashode poreznog razdoblja uklju─Źuju se i rashodi nastali na temelju vi┼íe sile i drugih izvanrednih doga─Ĺaja.

(18) U rashode poreznog razdoblja ne mogu se uklju─Źiti rashodi koji nisu u svezi s obavljanjem djelatnosti poreznog obveznika niti su posljedica obavljanja djelatnosti.

(19) Rashodi koji nisu vjerodostojno dokumentirani ne priznaju se kao rashodi poreznog razdoblja.

3. Prihodi i rashodi iz poslovnih odnosa povezanih osoba

─îlanak 6.

(1) Ako se poslovima izme─Ĺu tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika i dru┼ítva osniva─Źa ili izme─Ĺu tuzemnoga ovisnog dru┼ítva i inozemnoga mati─Źnog dru┼ítva ili tuzemnoga mati─Źnog dru┼ítva i inozemnoga ovisnog dru┼ítva pove─çavaju rashodi tuzemnoga poreznog obveznika po osnovi izdataka za nabavu proizvoda i usluga, usluga menad┼żmenta, intelektualnih usluga, robnih i za┼ítitnih znakova, patenata, licencija, zajmova, raznih naknada i po drugim osnovama smanjuje porezna osnovica tuzemnoga poreznog obveznika i obavlja skriveni transfer dobiti, navedene transakcije obra─Źunati ─çe se po tr┼żi┼ínim cijenama koje bi se za usporedivu transakciju postigle na usporedivom tr┼żi┼ítu pod istim ili sli─Źnim okolnostima izme─Ĺu nepovezanih osoba. Isto se odnosi i na skrivene isplate dobiti putem smanjivanja prihoda tuzemnoga poreznog obveznika.

(2) Za utvr─Ĺene razlike prema stavku 1. ovoga ─Źlanka pove─çat ─çe se osnovica poreza na dobit tuzemnoga poreznog obveznika (tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika ili tuzemnog dru┼ítva).

4. Uve─Ĺanja dobiti

─îlanak 7.

(1) Dobit iz ─Źlanka 3. ovoga Zakona uve─çava se za:

1. troškove amortizacije iznad najviše porezno dopustivog iznosa,

2. 70% tro┼íkova reprezentacije (ugo┼í─çenja, darovi sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, tro┼íkovi odmora, ┼íporta, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, ku─ça za odmor i drugi sli─Źni izdaci),

3. tro┼íkove nov─Źanih kazni za prekr┼íaje i prijestupe,

4. 30% tro┼íkova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi kori┼ítenja sredstava za osobni prijevoz ne utvr─Ĺuje pla─ça, osim tro┼íkova osiguranja,

5. rashode darovanja u visini ve─çoj od 2% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini, osim ako su ti rashodi nastali prema posebnim programima i rje┼íenju nadle┼żnog ministarstva,

6. rashode po osnovi manjkova na imovini iznad visine utvr─Ĺene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtni─Źke komore u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, te pripadaju─çi porez obra─Źunat na te manjkove i

7. skrivene isplate dobiti.

(2) Pod skrivenim isplatama dobiti iz stavka 1. to─Źke 7. ovoga ─Źlanka razumijevaju se pove─çanja rashoda ili smanjenja prihoda poreznog razdoblja po osnovi izuzimanja imovine i kori┼ítenja usluga od strane vlasnika i suvlasnika trgova─Źkih dru┼ítava za privatne potrebe.

5. Umanjenja dobiti

─îlanak 8.

Dobit iz ─Źlanka 3. ovoga Zakona umanjuje se za prihode od dividendi i udjela u dobiti, te za tro┼íak amortizacije koji ranije nije bio priznat.

6. Porezni gubitak

─îlanak 9.

(1) Ako se u postupku utvr─Ĺivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica porezni obveznik ima porezni gubitak.

(2) Porezni gubitak prenosi se i nadokna─Ĺuje umanjivanjem porezne osnovice u idu─çim poreznim razdobljima.

(3) Ako porezni obveznik umanjuje poreznu osnovicu po osnovi pla─ça novozaposlenih, a iska┼że porezni gubitak, porezni gubitak mo┼że pove─çati za taj iznos.

(4) Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka iz stavka 1. ovoga ─Źlanka istekom pete godine ra─Źunaju─çi od godine za koju je porezni gubitak utvr─Ĺen.

IV. POREZNO RAZDOBLJE

─îlanak 10.

(1) Porez na dobit utvr─Ĺuje se za poslovnu godinu, dio poslovne godine i razdoblje likvidacije.

(2) Poslovna godina u pravilu je kalendarska godina.

(3) Porez na dobit utvr─Ĺuje se za dio poslovne godine i to za:

1. razdoblje od po─Źetka poslovanja poreznog obveznika do kraja te poslovne godine,

2. razdoblje od premještaja sjedišta ili upravljanja poslovima iz inozemstva u tuzemstvo do kraja te poslovne godine,

3. razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do premještaja sjedišta ili upravljanja poslovima iz tuzemstva u inozemstvo,

4. razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja likvidacije.

5. razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja ste─Źaja.

6. razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana spajanja ili pripajanja.

(4) Porezna uprava mo??e na zahtjev poreznog obveznika odobriti da se poslovna i kalendarska godina razlikuju.

V. SPAJANJA I PRIPAJANJA

─îlanak 11.

(1) Porezni obveznici koji se spajaju ili pripajaju dostavljaju Poreznoj upravi financijska izvješća i poreznu prijavu s nadnevkom koji prethodi nadnevku spajanja ili pripajanja.

(2) Prava i obveze spojenih ili pripojenih poreznih obveznika iz porezno-pravnog odnosa preuzima pravni sljednik.

VI. POREZNA STOPA

─îlanak 12.

Porez na dobit pla─ça se po stopi od 20% na utvr─Ĺenu poreznu osnovicu.

VII. OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI

1. Olak┼íice obveznicima s podru─Źja posebne dr??avne skrbi

─îlanak 13.

(1) Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na podru─Źju posebne dr┼żavne skrbi i zapo┼íljavaju vi┼íe od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme, pri ─Źemu vi┼íe od 50% zaposlenika ima prebivali┼íte i boravi na podru─Źju posebne dr┼żavne skrbi, pla─çaju porez na dobit u visini od:

1. 25 % (dvadesetpet posto) od propisane porezne stope na podru─Źju prve skupine,

2. 50% (pedeset posto) od propisane porezne stope na podru─Źju druge skupine i

3. 75% (sedamdesetpet posto) od propisane porezne stope na podru─Źju tre─çe skupine.

(2) Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, zapo┼íljava na neodre─Ĺeno vrijeme zaposlenika s podru─Źja posebne dr┼żavne skrbi, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivali┼íte i boravio na podru─Źju posebne dr┼żavne skrbi najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.

2. Olak┼íice i oslobo─Ĺenja za porezne obveznike na podru─Źju Grada Vukovara

─îlanak 14.

(1) Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na podru─Źju Grada Vukovara i zapo┼íljavaju vi┼íe od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodre─Ĺeno vrijeme, pri ─Źemu vi┼íe od 50% zaposlenika ima prebivali┼íte i boravi na podru─Źju Grada Vukovara, oslobo─Ĺeni su pla─çanja poreza na dobit za 2000. godinu i sljede─çih pet poslovnih godina nakon po─Źetka primjene ovoga Zakona, a nakon toga porez na dobit pla─çaju u visini 25% od propisane stope.

(2) Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovoga ─Źlanka, zapo┼íljava na neodre─Ĺeno vrijeme zaposlenika s podru─Źja Grada Vukovara, ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivali┼íte i boravio na podru─Źju Grada Vukovara najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.

3. Olak┼íice i oslobo─Ĺenja za porezne obveznike koji posluju u slobodnim zonama

─îlanak 15.

(1) Korisnici slobodne zone iz Zakona o slobodnim zonama pla─çaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope.

(2) Korisnik slobodne zone koji u zoni gradi ili sudjeluje u izgradnji objekata ulaganjem sredstava u iznosu ve─çem od 1.000.000,00 kuna, nakon ┼íto ulo??i sredstva, u godini ulaganja i narednih pet godina poslovanja u zoni oslobo─Ĺen je pla─çanja poreza na dobit, ali najvi┼íe do visine ulo??enih sredstava.

(3) Iznimno, Vlada Republike Hrvatske mo??e, kada utvrdi gospodarstveni interes Republike Hrvatske za pojedine zone ili za obavljanje odre─Ĺenih djelatnosti u zoni, pove─çati porezne olak┼íice iz stavka 1. i 2. ovoga ─Źlanka.

(4) Olak┼íice iz stavka 3. ovoga ─Źlanka Vlada odre─Ĺuje odlukom na prijedlog ministra gospodarstva.

(5) Za obavljanje djelatnosti u slobodnim zonama na podru─Źju Vukovarsko - srijemske ??upanije ne pla─ça se porez na dobit u razdoblju od pet godina od po─Źetka obavljanja djelatnosti, a nakon toga porez na dobit pla─ça se u visini 25% propisane stope.

4. Poticaji ulaganja

─îlanak 16.

(1) Na dobit ostvarenu od ulaganja koja iznosi najmanje 10 milijuna kuna, porez na dobit pla─çat ─çe se po stopi od 7% za vrijeme od 10 godina od godine po─Źetka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapo┼íljavanje najmanje 30 zaposlenika, otpo─Źev┼íi od isteka prve godine ulaganja.

(2) Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu ve─çem od 20 milijuna kuna, porez na dobit pla─çat ─çe se po stopi od 3% za vrijeme od 10 godina od godine po─Źetka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapo┼íljavanje najmanje 50 zaposlenika, otpo─Źev┼íi od isteka prve godine ulaganja.

(3) Na dobit ostvarenu od ulaganja u iznosu ve─çem od 60 milijuna kuna, porez na dobit pla─çat ─çe se po stopi od 0% za vrijeme od 10 godina od godine po─Źetka ulaganja, uz uvjet da se u tom razdoblju osigura zapo┼íljavanje najmanje 75 zaposlenika, otpo─Źev┼íi od prve godine ulaganja.

(4) Ukupan iznos porezne povlastice, koju ulagatelj mo??e iskoristiti tijekom trajanja roka pla─çanja povla┼ítene stope poreza na dobit, ne mo??e prelaziti iznos samog ulaganja. Iznos porezne povlastice utvr─Ĺuje se kao razlika obra─Źunatog poreza na dobit izra─Źunanog primjenom propisane stope i stopa iz ovoga ─Źlanka.

(5) Ako porezni obveznik nositelj poreznih povlastica smanji broj zaposlenika utvr─Ĺen odredbama ovoga ─Źlanka, prestaje mu pravo kori┼ítenja tih povlastica za cijelo razdoblje za koje su odobrena, uz obvezu povrata sredstava ostvarenih kori┼ítenjem odobrenih povlastica uve─Źanih za iznos zakonske zatezne kamate.

(6) Poreznom obvezniku nositelju poreznih povlastica kojemu je ukinuto pravo njihova korištenja ne mo??e se ponovo odobriti njihovo korištenje.

(7) U iznos ulaganja iz stavka 1., 2. i 3. ovoga ─Źlanka ne ura─Źunava se vrijednost zemlji┼íta i gra─Ĺevina koje su starije od jedne godine, i ranije kori┼ítena oprema, ┼íto se unose kao ulog.

(8) Porezne povlastice mogu koristiti samo nositelji poticajnih mjera iz Zakona o poticanju ulaganja. Iznimno, ako se ulaganje vr┼íi u turisti─Źku djelatnost, na temelju zahtjeva ulagatelja, a na prijedlog Ministarstva turizma, Vlada Republike Hrvatske mo??e odlu─Źiti da nositelj poreznih povlastica mo┼że biti ve─ç postoje─çe dru┼ítvo.

5. Poticaji zapošljavanja

─îlanak 17.

(1) Porezna osnovica dodatno se mo??e umanjiti po osnovi pla─ça novih zaposlenika i to za visinu pla─ça i doprinosa na pla─çu koji su obra─Źunani za razdoblje za koje se utvr─Ĺuje porez, a ispla─çeni do dana podno┼íenja porezne prijave.

(2) Novim zaposlenicima u smislu stavka 1. ovoga ─Źlanka smatraju se zaposlenici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodre─Ĺeno vrijeme, a zaposlenje kod poreznog obveznika uslijedilo je nakon jednomjese─Źne prijave kod Zavoda za zapo┼íljavanje, odustanka od kori┼ítenja prava na mirovinu ili prvog zaposlenja. Novim zaposlenicima smatraju se i osobe zaposlene na odre─Ĺeno vrijeme kao pripravnici, vje??benici, sta??isti i sli─Źno.

(3) Ako porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja zaklju─Źi ugovor o radu s novim zaposlenicima iz stavka 1. ovoga ─Źlanka i u istom poreznom razdoblju raskine ugovor o radu s odre─Ĺenim brojem zaposlenika, porezna osnovica umanjuje se za razliku izme─Ĺu obra─Źunanih i ispla─çenih pla─ça novim zaposlenicima i obra─Źunanih pla─ça koje bi u istom poreznom razdoblju primili zaposlenici s kojima je raskinut ugovor o radu.

(4) Pravo na umanjenje porezne osnovice za pla─çu i doprinose na pla─çu novog zaposlenika porezni obveznik mo┼że koristiti godinu dana od dana zaposlenja novog zaposlenika.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga ─Źlanka porezni obveznik mo??e pravo na dodatno umanjenje porezne osnovice za ispla─çene pla─çe i doprinose na pla─çu novih zaposlenika - invalida koristiti tri godine ra─Źunaju─çi od dana njihova zaposlenja.

6. Poticaj poreznim obveznicima osnovanim u svrhu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom

─îlanak 18.

Porezni obveznik osnovan po posebnim propisima u svrhu obavljanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavnja osoba s invaliditetom plaća porez na dobit u visini od 25% od propisane stope

VIII. UTVR─ÉIVANJE POREZA

1. Razdoblje utvr─Ĺivanja poreza

─îlanak 19.

Porez na dobit utvr─Ĺuje se nakon isteka kalendarske godine, ili drugog razdoblja utvr─Ĺivanja poreza, prema poreznoj osnovici ostvarenoj u tom razdoblju.

2. Porezna prijava

─îlanak 20.

(1) Porezni obveznik du??an je za razdoblje za koje se utvr─Ĺuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit.

(2) Prijavu poreza na dobit s obra─Źunanim porezom i dokazom o uplati toga poreza porezni obveznik du??an je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije ─Źetiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvr─Ĺuje porez na dobit.

(3) Porezni obveznici koji koriste olak┼íice, oslobo─Ĺenja i poticaje du┼żni su u poreznoj prijavi iskazati i podatke o poreznoj osnovici i poreznoj obvezi prije kori┼ítenja olak┼íica, oslobo─Ĺenja i poticaja.

(4) Uz prijavu poreza na dobit podnosi se i Bilanca i Ra─Źun dobiti i gubitka.

3. Predujmovi poreza

─îlanak 21.

(1) Tijekom godine, porezni obveznici pla─çaju predujam poreza na dobit koji se utvr─Ĺuje na temelju prijave poreza na dobit za prethodnu godinu.

(2) Porezni obveznici pla─çaju predujam poreza na dobit mjese─Źno, do kraja teku─çeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini jedne dvanaestine porezne obveze za prethodnu godinu.

(3) Ako je porezni obveznik tijekom godine u obliku predujma platio vi┼íe poreza nego ┼íto je du┼żan po poreznoj prijavi, vi┼íe pla─çeni porez vra─ça mu se na njegov zahtjev ili se ura─Źunava u predujmove sljede─çeg razdoblja.

(4) Porezna uprava mo┼że, na temelju zahtjeva poreznog obveznika ili obavljenog nadzora ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspola┼że, rje┼íenjem utvrditi nove iznose mjese─Źnih predujmova ili drugo razdoblje pla─çanja predujmova. Rje┼íenje o predujmu vrijedi do izmjene.

(5) Poreznim obveznicima koji po─Źinju obavljati djelatnost, mjese─Źni predujam poreza na dobit za teku─çu godinu odre─Ĺuje Porezna uprava na temelju procjene mogu─çnosti ostvarenja njihove dobiti. Mogu─çnost ostvarivanja dobiti utvr─Ĺuje se nakon isteka tri mjeseca poslovanja poreznog obveznika.

(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ─Źlanka fizi─Źke osobe iz ─Źlanka 2. stavka 7. ovoga Zakona koje podnesu zahtjev da ─çe umjesto poreza na dohodak pla─çati porez na dobit, predujam poreza na dobit u prvoj godini pla─çaju u visini predujma poreza na dohodak utvr─Ĺenog na temelju porezne prijave za godinu u kojoj je podnijet zahtjev.

IX. POREZ PO ODBITKU

─îlanak 22.

(1) Porezni obveznici koji pla─çaju naknade za kori┼ítenje prava intelektualnog vlasni┼ítva (prava na reprodukciju, patente, licencije, za┼ítitni znak, dizajn ili model, proizvodni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga sli─Źna prava), naknade za usluge istra┼żivanja tr┼żi┼íta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i sli─Źno, dividende, udjele u dobiti i kamate inozemnim osobama koje nisu fizi─Źke osobe, du??ni su prilikom isplate od naknade obra─Źunati, obustaviti i uplatiti porez na dobit po stopi od 15 %.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga ─Źlanka porez na dobit po odbitku ne pla─ça se na kamate koje se pla─çaju:

1. kod prodaje opreme na kredit koja poreznom obvezniku slu??i za obavljanje djelatnosti,

2. kod prodaje robe na kredit poreznom obvezniku i

3. po kreditima bilo koje vrste koje daje inozemna banka.

X. URA─îUNAVANJE INOZEMNOG POREZA

─îlanak 23.

(1) Ako je tuzemni porezni obveznik ostvario prihode ili dobit poslovanjem u inozemstvu (izravno ili putem poslovne jedinice) i na njih platio porez na dobit ili njemu istovrsni porez, tako pla─çen porez u inozemstvu ura─Źunat ─çe mu se u tuzemni porez najvi┼íe do iznosa poreza na dobit koji bi za tako ostvarene prihode ili na tako ostvarenu dobit platio u tuzemstvu.

(2) Iznos poreza na dobit koji se mo??e ura─Źunati u tuzemni utvr─Ĺuje se tako da se na prihode ili dobit ostvarenu u inozemstvu primijeni stopa za ura─Źunavanje. Stopa za ura─Źunavanje izra─Źunava se tako da se stavi u odnos ukupna porezna obveza utvr─Ĺena prije dodatnih umanjenja porezne osnovice i ukupno ostvarena dobit samo iz tuzemnog poslovanja.

(3) U svrhu ura─Źunavanja pla─çenog poreza u inozemstvu iz stavka 1. ovoga ─Źlanka porezni obveznik je du??an Poreznoj upravi predo─Źiti dokaz o pla─çenom porezu u inozemstvu.

XI. MJERODAVNOST POSLOVNIH KNJIGA

─îlanak 24.

(1) Za utvr─Ĺivanje porezne osnovice mjerodavne su poslovne knjige koje se vode u skladu s propisima o ra─Źunovodstvu te financijska izvje┼í─ça koja se sastavljaju na temelju tih propisa (bilanca, ra─Źun dobitka i gubitka) ako porezni propisi ne odre─Ĺuju druga─Źije.

(2) Porezni obveznici utvr─Ĺuju i u ra─Źunovodstvu iskazuju stanja i promjene imovine, obveza i kapitala te nastale iznose prihoda, rashoda i rezultat poslovanja uz primjenu ra─Źunovodstvenog na─Źela nastanka doga─Ĺaja, ┼íto zna─Źi da se poslovni doga─Ĺaji iskazuju u ra─Źunovodstvu kada su nastali i iskazuju u financijskim izvje┼í─çima razdoblja na koje se odnose.

XII. POSTUPOVNE ODREDBE

─îlanak 25.

Glede utvr─Ĺivanja, naplate i povrata poreza, ??albenog postupka, prekr┼íajnog postupka i odre─Ĺenja pojmova ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Op─çega poreznog zakona.

XIII. OVLASTI

─îlanak 26.

Ovlašćuje se ministar financija da donosi propise za provedbu ovoga Zakona. Ministar financija posebno se ovlašćuje da provedbenim aktima propiše:

1. na─Źin i rokove vrijednosnih uskla─Ĺenja dugotrajne i kratkotrajne imovine (─Źlanak 5. stavak 2. to─Źka 7.),

2. na─Źin i rokove amortizacije dugotrajne imovine (─Źlanka 5. stavak 9.),

3. oblik i sadr??aj porezne prijave (─Źlanak 20. stavak 1.),

4. na─Źin i rokove dostavljanja podataka o obra─Źunanom i pla─çenom porezu po odbitku (─Źlanak 22.).

XIV. KAZNENE ODREDBE

─îlanak 27.

(1) Nov─Źanom kaznom od 500,00 do 200.000,00 kuna kaznit ─çe se za prekr┼íaj:

1. porezni obveznik koji nakon isteka razdoblja utvr─Ĺivanja poreza ne utvrdi poreznu obvezu u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ne uplati utvr─Ĺeni porez u propisanom roku (─Źlanak 19. i 20.)

2. porezni obveznik koji ne uplati u propisanom roku predujam poreza (─Źlanak 21. stavak 2.)

3. porezni obveznik koji u propisanom roku ne utvrdi poreznu obvezu poreza po odbitku u skladu s odredbama ovoga Zakona ili ne uplati utvr─Ĺeni porez po odbitku (─Źlanak 22.).

(2) Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovoga ─Źlanka kaznit ─çe se i odgovorna osoba poreznog obveznika nov─Źanom kaznom od 500,00 do 20.000,00 kuna.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlanak 28.

(1) Dobit ostvarena do dana po─Źetka primjene ovoga Zakona oporezivat ─çe se po propisima koji su tada bili na snazi.

(2) Iznimno od odredbe ─Źlanka 21. stavka 1. ovoga Zakona predujam poreza na dobit za razdoblje od mjeseca travnja 2001. godine do podno┼íenja porezne prijave za 2001. godinu, a najdu┼że do mjeseca travnja 2002. godine, utvrdit ─çe se na temelju podataka iz porezne prijave za 2000. godinu, na na─Źin da se dobit iskazana na rednom broju 17. umanji za preneseni ukama─çeni gubitak iskazan na rednom broju 28. porezne prijave i na tako utvr─Ĺenu osnovicu primijeni porezna stopa iz ─Źlanka 12. ovoga Zakona.

(3) Fizi─Źke osobe iz ─Źlanka 2. stavka 7. ovoga Zakona koje su do dana primjene ovoga Zakona bili obveznici poreza na dobit ili ??ele nakon po─Źetka primjene postati obveznici poreza na dobit, mogu se o promjeni na─Źina oporezivanja za 2001. godinu pisano izjasniti do kraja velja─Źe 2001. godine.

(4) Prihodi i rashodi iz ─Źlanka 4. i 5. ovoga Zakona, utvr─Ĺivat ─çe se prema Hrvatskim ra─Źunovodstvenim standardima, ako ovim Zakonom nije propisano druk─Źije.

(5) Danom po─Źetka primjene ovoga Zakona prestaje va??iti Zakon o porezu na dobit (┬╗Narodne novine┬ź, br. 35/95. i 106/96.).

(6) Danom po─Źetka primjene ovoga Zakona prestaje va??iti ─Źlanak 11. Zakona o podru─Źjima posebne dr??avne skrbi (┬╗Narodne novine┬ź, br. 44/96., 57/96. - ispravak, 124/97., 73/00. i 87/00. - ispravak), ─Źlanak 41. Zakona o ┼íportu (┬╗Narodne novine┬ź, br. 111/97. i 13/98. - ispravak) u dijelu koji se odnosi na obveznike poreza na dobit, ─Źlanak 21. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetni─Źkog stvarala┼ítva (┬╗Narodne novine┬ź, br. 43/96. i 44/96. - ispravak) u dijelu koji se odnosi na obveznike poreza na dobit, ─Źlanci 36. i 37. Zakona o slobodnim zonama (┬╗Narodne novine┬ź, br. 44/96.), i ─Źlanci 6. i 7. Zakona o poticanju ulaganja (┬╗Narodne novine┬ź, br. 73/00.) u dijelu u kojem je ure─Ĺeno pla─çanje poreza na dobit.

Stupanje na snagu Zakona o porezu na dobit

─îlanak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sije─Źnja 2001. godine. 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POREZU NA DOBIT


(NN 163/03)


─îlanak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (┬╗Narodne novine┬ź, br. 127/00.) u ─Źlanku 2. stavku 6. iza rije─Źi: ┬╗lokalne samouprave┬ź stavlja se zarez, rije─Ź: ┬╗i┬ź bri┼íe se, a iza rije─Źi: banka dodaju se rije─Źi: ┬╗i pravne osobe koje su registrirane i obavljaju isklju─Źivo istra??iva─Źko razvojnu djelatnost.┬ź

U stavku 7. iza rije─Źi: ┬╗udruge┬ź stavlja se zarez, a rije─Ź: ┬╗gra─Ĺana┬ź bri┼íe se.

─îlanak 2.

U ─Źlanku 5. stavku 10. iza rije─Źi: ┬╗razdoblju┬ź bri┼íe se to─Źka i dodaju se rije─Źi: ┬╗te ste─Źene nematerijalne imovine koja se koristi za istra┼żivanje i razvoj.┬ź

U stavku 11. iza rije─Źi: ┬╗osoba┬ź bri┼íe se rije─Ź: ┬╗a┬ź, iza rije─Źi: ┬╗djelatnost┬ź bri┼íe se to─Źka i dodaju se rije─Źi: ┬╗a nematerijalnom imovinom smatraju se patenti i licencije koji slu┼że za obavljanje djelatnosti istra??ivanja i razvoja te kapitalizirani izdaci za razvoj.┬ź

Stavak 15. briše se.

Dosadašnji stavci 16., 17., 18. i 19. postaju stavci 15., 16., 17. i 18.

─îlanak 3.

U ─Źlanku 7. stavku 1. to─Źka 6. mijenja se i glasi:

┬╗6. izuzimanja, pod kojima se razumijeva uzimanje proizvoda, robe i usluga za potrebe ─Źlanova dru┼ítva i u druge svrhe koje nisu povezane s obavljanjem djelatnosti, u koje spadaju i manjkovi na imovini, iznad visine propisane po propisima o porezu na dodanu vrijednost a na koja se ne pla─ça porez na dohodak.┬ź

Iza to─Źke 6. dodaje se nova to─Źka 7. koja glasi:

┬╗7. svotu prekomjernih du┼żni─Źkih kamata i preniskih vjerovni─Źkih kamata, uklju─Źuju─çi i zateznu kamatu, ako vjerovnik odnosno du??nik nije tuzemni obveznik poreza na dobit┬ź.

Dosada┼ínja to─Źka 7. koja postaje to─Źka 8. mijenja se i glasi:

┬╗8. isplate, pod kojima se razumijevaju skrivene isplate dobiti, te svako pove─çanje rashoda i smanjenje prihoda, u korist ─Źlanova trgova─Źkih dru┼ítava, i druge neposlovne svrhe.┬ź

Stavak 2. mijenja se i glasi:

┬╗(2) Pod prekomjernom du┼żni─Źkom kamatom iz stavka 1. to─Źke 7. ovoga ─Źlanka, razumijeva se kamata obra─Źunana ili pla─çena vjerovniku koji nije tuzemni porezni obveznik poreza na dobit, u dijelu koji je ve─çi od kamate koju pla─ça poslovna banka na oro─Źene ┼ítedne uloge s istim rokom ukama─Ĺivanja. Pri tome je mjerodavna kamata one banke kod koje porezni obveznik ima deponirana sredstva. Ako porezni obveznik ima deponirana sredstva kod vi┼íe banaka, tada je mjerodavna stopa one banke kod koje je deponiran najve─çi dio sredstava, a kod jednakog deponiranja uzima se prosje─Źna stopa. Visina kamate utvr─Ĺuje se na isti na─Źin i ako je ugovorena u stranoj valuti.┬ź

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

┬╗(3) Pod preniskom vjerovni─Źkom kamatom iz stavka 1. to─Źke 7. ovoga ─Źlanka, razumijeva se kamata obra─Źunana du┼żniku koji nije tuzemni porezni obveznik poreza na dobit po stopi ni┼żoj od kamate koju daje poslovna banka na ┼ítedne uloge s istim rokom ukama─çivanja. Pri utvr─Ĺivanju kamatne stope postupa se prema stavku 2. ovoga ─Źlanka.┬ź

─îlanak 4.

U ─Źlanku 8. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

┬╗(2) Dobit iz ─Źlanka 3. ovoga Zakona umanjuje se za darovanja u naravi ili novcu dozna─Źenom na ra─Źun, u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, ┼íportske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Vrijednost darovanja za koje se umanjuje porezna osnovica mo┼że biti do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota mo┼że biti i ve─ça od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadle┼żnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja dara.

(3) Umanjenje iz stavka 3. ovoga ─Źlanka priznaje se najvi┼íe do visine svote koja preostane nakon umanjenja iz stavka 1. ovoga ─Źlanka.┬ź

─îlanak 5.

Iza ─Źlanka 17. dodaje se podnaslov: ┬╗5.a POTICAJI ISTRA┼ŻIVANJA I RAZVOJA┬ź i ─Źlanak 17.a koji glasi:

┬╗(1) Porezna osnovica mo┼że se dodatno umanjiti po osnovi tro┼íkova istra┼żivanja i razvoja i to za 100% nastalih i iskazanih tro┼íkova istra??ivanja i razvoja u razdoblju za koje se utvr─Ĺuje porez.

(2) Porezna osnovica mo┼że se dodatno umanjiti i za 100 % tro┼íkova amortizacije za ste─Źenu nematerijalnu imovinu iz ─Źlanka 5. stavka 11. ovoga Zakona.

(3) Istra┼żivanjem se u smislu stavka 1. i 2. ovoga ─Źlanka smatra izvorno i planirano ispitivanje poduzeto za stjecanje novih znanstvenih i tehni─Źkih spoznaja i razumijevanja a uklju─Źuje temeljno istra┼żivanje i primijenjeno istra??ivanje. Temeljnim istra┼żivanjem smatra se teorijski ili pokusni rad poduzet radi stjecanja novih znanja bez konkretne prakti─Źne primjene, a primijenjenim istra┼żivanjem teorijski ili pokusni rad poduzet radi stjecanja novih znanja i usmjeren na ostvarivanje prakti─Źnog cilja. Razvojem se smatra sustavni rad koji se temelji na rezultatima znanstvenog istra┼żivanja i prakti─Źnog iskustva, usmjeren stvaranju novih materijala, proizvoda i sustava, te uvo─Ĺenju novih procesa, sustava i usluga ili znatnom pobolj┼íanju postoje─çih.

(4) Ne smatra se istra??ivanjem i razvojem u smislu stavka 1. i 2. ovoga ─Źlanka, kontrola kvalitete, rutinsko testiranje proizvoda, prikupljanje podataka koje nije dijelom istra┼żiva─Źko razvojnog procesa, istra┼żivanje u─Źinkovitosti, upravlja─Źke studije, istra┼żivanje tr┼żi┼íta i promotivna prodaja.

(5) Tro┼íkovima istra┼żivanja i razvoja iz stavka 1. ovoga ─Źlanka smatraju se:

1. pla─çe i ostali odnosni tro┼íkovi osoba koje sudjeluju u istra┼żivanju i razvoju,

2. tro┼íkovi materijala i usluga kori┼ítenih u djelatnosti istra┼żivanja i razvoja,

3. amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme u razmjernom dijelu u kojem se ova sredstva koriste za istra┼żivanje i razvoj,

4. amortizacija patenata i licencija u razmjernom dijelu u kojem se koriste za istra┼żivanje i razvoj,

5. op─çi tro┼íkovi koji se odnose na istra┼żivanje i razvoj, osim op─çih administrativnih tro┼íkova i

6. zara─Źunati tro┼íkovi istra┼żivanja i razvoja koje je za poreznog obveznika obavila druga pravna osoba registrirana za obavljanje istra??ivanja i razvoja.

(6) Porezna osnovica mo┼że se dodatno umanjiti i po osnovi tro┼íkova ┼íkolovanja i stru─Źnog usavr┼íavanja zaposlenika za 100% tro┼íkova u razdoblju za koje se utvr─Ĺuje porez.┬ź

─îlanak 6.

U ─Źlanku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

┬╗(2) Prijavu poreza na dobit s obra─Źunanim porezom, obveznik poreza na dobit du┼żan je dostaviti Poreznoj upravi najkasnije ─Źetiri mjeseca nakon isteka razdoblja za koje se utvr─Ĺuje porez na dobit.┬ź

─îlanak 7.

U ─Źlanku 22. stavku 1. rije─Źi: ┬╗Porezni obveznici┬ź zamjenjuje se rije─Źima: ┬╗Tuzemni isplatitelji┬ź, a iza rije─Źi: ┬╗revizorske usluge┬ź stavlja se zarez a rije─Źi: ┬╗i sli─Źno┬ź bri┼íu se.

U stavku 2. iza to─Źke 3. dodaje se to─Źka 4. koja glasi:

┬╗4. imateljima obveznica inozemnim pravnim osobama.┬ź

─îlanak 8.

U ─Źlanku 28. dodaje se stavak 7. koji glasi:

┬╗(7) Odredbe ─Źlanka 2. stavka 6., ─Źlanka 5. stavka 10. i 11. i ─Źlanka 17.a ovoga Zakona, primjenjuju se i pri oporezivanju dobiti za 2003. godinu.┬ź

─îlanak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u ┬╗Narodnim novinama┬ź.


Klasa: 410-01/03-01/05
Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tom─Źi─ç, v. r.

Novosti

ARHIVA