Pravilnik o doprinosima

I. OP─ćE ODREDBE

─îlanak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak utvr─Ĺivanja osnovice za obra─Źun doprinosa te na─Źin obra─Źunavanja doprinosa, na─Źin i dokumenti za dokazivanje radi primjene iznimaka od obveze doprinosa, na─Źin razmjene podataka o osiguranicima i obveznicima doprinosa i drugih podataka potrebnih za prikupljanje doprinosa i druga pitanja kojima se potanko ure─Ĺuje primjena i provedba pojedinih odredaba Zakona o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon).

1. Op─çenito o obvezi obra─Źuna i obra─Źunavanju doprinosa, ispravama i izvje┼í─çima te osiguranicima za ─Źije se osiguranje pla─çaju doprinosi

─îlanak 2.

Obveznici obra─Źunavanja doprinosa (dalje u tekstu: obveznik obra─Źunavanja) jesu poslodavci i druge pravne i fizi─Źke osobe, tijela dr??avne i javne uprave i drugi poslovni subjekti kojima je Zakonom propisana obveza obra─Źunavanja doprinosa za osigurane osobe. Obveznici obra─Źunavanja jesu i sami osiguranici kada im je Zakonom propisana obveza obra─Źunavanja doprinosa za njihovo osobno osiguranje.

─îlanak 3.

O vrsti i iznosu obveze, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrde, obveznici obra─Źunavanja sastavljaju obra─Źunske isprave i izvje┼í─ça koje podnose Poreznoj upravi i drugim tijelima, sukladno odredbama Zakona i posebnim propisima.

2. Obra─Źunska isprava i izvje┼í─çe

─îlanak 4.

(1) Obra─Źunska isprava ┼íto je, na temelju Zakona, sastavljaju obveznici obra─Źunavanja sadr┼żi podatke o osiguraniku: ime i prezime, osnovu osiguranja, porezni broj osiguranika te podatke o razdoblju ÔÇô stanju u osiguranju na koje se doprinosi odnose i iznos osnovice, vrstu doprinosa i pojedina─Źne iznose svakog od doprinosa koji je obra─Źunan.

(2) Obra─Źunskom ispravom smatra se i isplatna lista odnosno obra─Źunska lista ili isprava pod drugim nazivom i s druk─Źijim sadr┼żajem pod uvjetom da sadr??i najmanje podatke navedene u stavku 1. ovoga ─Źlanka.

─îlanak 5.

(1) Izvje┼í─ça ┼íto ih sastavljaju obveznici obra─Źunavanja i podnose Poreznoj upravi, kada su sastavljena na na─Źin kako je to propisano ovim Pravilnikom ili drugim provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona te ako su predana u propisanim rokovima smatraju se obra─Źunskom prijavom, pa se te obveze utvr─Ĺuju rje┼íenjem samo ako se njime utvr─Ĺuje druk─Źiji iznos doprinosa od onoga ┼íto ga je obveznik sam obra─Źunao ili ako obveznik nije predao obra─Źunsku prijavu, sukladno odredbama Op─çega poreznog zakona.

(2) Obra─Źunane obveze pojedinih doprinosa iskazane na izvje┼í─çima evidentiraju se u evidencijama Porezne uprave na poreznom broju obveznika doprinosa odnosno na poreznom broju osobe koja je, sukladno odredbama Zakona, du??na obra─Źunavati, obustavljati, upla─çivati i prijavljivati porez u ime i za ra─Źun osiguranika te, sukladno odredbama Op─çeg poreznog zakona, solidarno jam─Źi za pla─çanje duga po osnovi obra─Źunanih doprinosa.

3. Status fizi─Źkih osoba u obveznim osiguranjima

─îlanak 6.

(1) Osiguranici su fizi─Źke osobe koje se, ovisno o njihovom radnom ili socijalnom statusu, sukladno propisima o obveznim osiguranjima Republike Hrvatske ili posebnim propisima smatraju obvezno osiguranim osobama, sukladno ─Źlanku 3. Zakona.

(2) Fizi─Źke osobe koje su kao osiguranici prijavljene kod nositelja obveznih osiguranja Republike Hrvatske prema njihovom radnom ili socijalnom statusu i u skladu s propisima o obveznim osiguranjima ili posebnim propisima, imaju ure─Ĺen status osiguranika, sukladno ─Źlanku 5. stavak 3. Zakona.

(3) Fizi─Źke osobe koje su kao osiguranici prijavljene samo kod nekih od nositelja obveznih osiguranja Republike Hrvatske ali njihov status u obveznim osiguranjima nije sukladan njihovom stvarnom radnom ili socijalnom statusu smatraju se osobama koje imaju djelomice ure─Ĺen status u obveznim osiguranjima.

(4) Fizi─Źke osobe koje nisu kao osiguranici prijavljene kod nositelja obveznih osiguranja Republike Hrvatske iako se, ovisno o njihovom radnom ili socijalnom statusu, prema propisima o obveznim osiguranjima ili samo nekim od tih propisa ili posebnim propisima smatraju obvezno osiguranim osobama, nemaju ure─Ĺen status u obveznim osiguranjima.

(5) Osobe koje su upisane u registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi obavljanja doma─çe radinosti i sporednog zanimanja te samostalnih djelatnosti iz ─Źlanka 7. to─Źka 4. i 5. Zakona a korisnici su prava na mirovinu ili su mla─Ĺe od 15 godina, radi primjene odredaba Zakona, ne smatraju se osobama koje nemaju ure─Ĺen status osiguranika iz stavka 4. ovoga ─Źlanka.

4. Obveznici posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

─îlanak 7.

Za utvr─Ĺivanje statusa poslodavca na kojega se odnosi ili se ne odnosi obveza posebnog doprinosa za poticanje zapo┼íljavanja osoba s invaliditetom, prema posebnom propisu, kao broj radnika koje zapo┼íljava pojedini poslodavac uzima se broj osoba prijavljenih na obvezno mirovinsko osiguranje sa stanjem na dan 31. prosinca teku─çe godine radi primjene na obvezu od 1. sije─Źnja sljede─çe godine i to sve osobe koje se smatraju obvezno osiguranima prema ─Źlanku 10. stavak 1. Zakona o mirovinskom osiguranju a to su:

1) zaposlenici i s njima, prema posebnim propisima, izjedna─Źene osobe

2) osobe koje su izabrane ili imenovane na du??nosti u tijelima dr??avne vlasti jedinicama lokalne uprave i samouprave i jedinicama lokalne samouprave, ako za taj rad primaju pla─çu

3) osobe koje se nakon zavr┼íenog ┼íkolovanja nalaze na obveznom prakti─Źnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri), bez obzira na to primaju li za taj rad pla─çu, odnosno naknadu

4) hrvatski dr┼żavljani koji su zaposleni kod inozemnih organizacija sa sjedi┼ítem u Republici Hrvatskoj koje ne u┼żivaju diplomatski imunitet (strano predstavni┼ítvo me─Ĺunarodna organizacija i ustanova), kod inozemnih fizi─Źkih osoba s prebivali┼ítem ili sjedi┼ítem u Republici Hrvatskoj, ili kod diplomatskih misija i konzularnih ureda strane dr┼żave te me─Ĺunarodnih organizacija ili predstavni┼ítva sa sjedi┼ítem u Republici Hrvatskoj koji u┼żivaju diplomatski imunitet, ili u osobnoj slu┼żbi kod stranih dr??avljana, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druk─Źije odre─Ĺeno

5) strani dr┼żavljani i osobe bez dr┼żavljanstva, koji su zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske, ako me─Ĺunarodnim ugovorom nije druk─Źije odre─Ĺeno

6) izaslani radnici koji za poslodavca sa sjedi┼ítem u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove u drugoj dr┼żavi te osobe na radu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

II. UTVR─ÉIVANJE OSNOVICE I OBRA─îUN DOPRINOSA O KOJIMA SE SASTAVLJAJU IZVJE┼á─ćA

1. Za osiguranika po osnovi radnog odnosa

─îlanak 8.

Za osiguranika po osnovi radnog odnosa osnovicu za obra─Źun doprinosa utvr─Ĺuje i iznos doprinosa obra─Źunava poslodavac, sukladno ─Źlanku 19. stavak 2. Zakona.

─îlanak 9.

(1) Iznos osnovice utvr─Ĺuje se prema pla─çi (─Źlanak 21. Zakona) i prema ostalim primicima (─Źlanak 22. Zakona).

(2) Pla─çom se, sukladno ─Źlanku 21. stavak 1. Zakona, smatra primitak ┼íto ga je poslodavac du??an isplatiti radniku temeljem ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora, odnosno temeljem propisa koji ure─Ĺuje pitanja minimalne pla─çe ili drugog propisa, a taj se primitak, sukladno propisima o porezu na dohodak, smatra primitkom od kojega se utvr─Ĺuje dohodak od nesamostalnog rada i oporeziv je, bez obzira na na─Źin isplate.

(3) Pla─çom se, sukladno ─Źlanku 21. stavak 3. Zakona, smatra i nov─Źana naknada odnosno dodatak na pla─çu ┼íto ga poslodavac, za odre─Ĺeni mjesec, isplati radniku ÔÇô pripadniku operativnih snaga za┼ítite i spa┼íavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pru??anja pomo─çi u Republici Hrvatskoj ili izvan teritorija Republike Hrvatske, a koji, sukladno posebnom propisu, refundira od tijela koje je nalo??ilo mobilizaciju ili sudjelovanje u akcijama pru┼żanja pomo─çi.

(4) Ostalim primicima se, sukladno ─Źlanku 22. stavak 2. Zakona, smatraju primici ┼íto ih poslodavac pored pla─çe ispla─çuje radniku za rad u odre─Ĺenom mjesecu ili godini, ili op─çenito vezano uz radni odnos a taj se primitak, prema propisima o porezu na dohodak, smatra primitkom od kojega se utvr─Ĺuje dohodak od nesamostalnog rada i oporeziv je porezom na dohodak, bez obzira na na─Źin isplate. Ostalim primicima smatraju se osobito:

1) primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, darova, dnevnica, terenskog dodatka, pomorskog dodatka i otpremnine ispla─çeni iznad neoporezivih iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,

2) primici radi prekida radnog odnosa,

3) premije osiguranja ┼íto ih poslodavac na teret svojih sredstava a u korist radnika pla─ça za ┼żivotno osiguranje s obilje??jem ┼ítednje te za dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje ili za osiguranje imovine radnika,

4) ostali primici ┼íto ih poslodavac ispla─çuje ili daje radniku za obavljeni rad sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu a ti se primici ne odnose na naknadu za rad u odre─Ĺenom mjesecu, kao ┼íto su: dodatna pla─ça (izvan redovitih mjese─Źnih pla─ça), bonus za postignute rezultate i ostali sli─Źni primici od nesamostalnog rada.

─îlanak 10.

Kada su iznosi mjese─Źne pla─çe ┼íto ju je poslodavac du┼żan isplatiti radniku na temelju ugovora o radu ili pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora ili propisa koji ure─Ĺuje pitanja minimalne pla─çe ili drugog propisa razli─Źiti, tada se kao osnovica za obra─Źun doprinosa uzima najvi┼íi iznos pla─çe iz navedenih akata, sukladno ─Źlanku 21. stavak 2. Zakona.

─îlanak 11.

Najni??a mjese─Źna osnovica, sukladno ─Źlanku 200. stavak 1. Zakona, primjenjuje se za obra─Źun doprinosa za razdoblje osiguranja u slu─Źajevima kada poslodavac radniku:

1) ne isplati pla─çu za vrijeme u kojemu radnik koristi nepla─çeni dopust ili nije radio iz drugih razloga, sukladno propisima o radu a za to vrijeme radni odnos nije prekinut te

2) isplati pla─çu odnosno naknadu pla─çe na teret svojih sredstava za vrijeme u kojemu radnik nije radio radi bolovanja a tako ispla─çena pla─ça odnosno naknada pla─çe ni┼ża je od najni┼że mjese─Źne osnovice i

3) svakom ostalom slu─Źaju kada bi iznos osnovice za odre─Ĺeni mjesec bio ni┼żi od najni??e mjese─Źne osnovice.

─îlanak 12.

(1) Osnovica prema pla─çi se utvr─Ĺuje i iznosi doprinosa prema toj osnovici obra─Źunavaju se istodobno s obra─Źunom pla─çe odnosno prije njezine isplate, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu prema pla─çi za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 24. stavak 1. i 2. Zakona.

(2) Kada se pla─ça za odre─Ĺeni mjesec ispla─çuje u vi┼íe navrata, osnovica se utvr─Ĺuje i doprinosi obra─Źunavaju za svaki dio tako ispla─çene pla─çe, a za dio pla─çe koji se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec osnovica se utvr─Ĺuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 24. stavak 2. Zakona.

(3) Prema pla─çi koja se daje u naravi ili u kori┼ítenju nekog prava osnovica se utvr─Ĺuje do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvr┼íena isplata, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 24. stavak 3. Zakona. Vrijednost pla─çe u naravi ili u kori┼ítenju prava utvr─Ĺuje se na na─Źin ure─Ĺen propisima o porezu na dohodak.

─îlanak 13.

(1) Osnovica prema ostalim primicima utvr─Ĺuje se i iznosi doprinosa prema toj osnovici obra─Źunavaju se prije njihove isplate, sukladno ─Źlanku 25. stavak 1. Zakona.

(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u kori┼ítenju prava osnovica se utvr─Ĺuje do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvr┼íena isplata, sukladno ─Źlanku 25. stavak 2. Zakona. Vrijednost ostalih primitaka danih u naravi ili u kori┼ítenju prava utvr─Ĺuje se na na─Źin ure─Ĺen propisima o porezu na dohodak

─îlanak 14.

(1) Osnovica prema pla─çi utvr─Ĺuje se za svaki mjesec odnosno za dio mjeseca u kojemu je osiguranik od poslodavca prijavljen ili je trebao biti prijavljen na obvezna osiguranja, sukladno ─Źlanku 23. stavak 1. Zakona.

(2) Osnovica prema ostalim primicima utvr─Ĺuje se prema svakom pojedina─Źnom primitku te se smatra osnovicom za dane odre─Ĺenog mjeseca ili za mjesec ili za godinu na koju se ostali primici odnose, sukladno ─Źlanku 220. stavak 1. Zakona.

(3) Osnovica utvr─Ĺena prema ostalim primicima koji nisu neposredno vezani uz odre─Ĺeno razdoblje u osiguranju (dane ili mjesec ili godinu) smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi pla─çeni, sukladno ─Źlanku 220. stavak 2. Zakona.

(4) Kada se ostali primici ispla─çuju istodobno s pla─çom mogu ─Źiniti jedinstvenu mjese─Źnu osnovicu a iznimno, za osiguranika ─Źija osnovica utvr─Ĺena prema pla─çi prelazi iznos najvi┼íe mjese─Źne osnovice, a s isplatom pla─çe istodobno se ispla─çuju i ostali primici, osnovica i doprinosi za mirovinska osiguranja prema ostalim primicima obra─Źunavaju se odvojeno od obra─Źuna tih doprinosa prema pla─çi, sukladno ─Źlanku 25. stavak 3. Zakona.

─îlanak 15.

(1) Prema utvr─Ĺenoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu po stopi od 0,5%

2.3. doprinos za zapo┼íljavanje ÔÇô po stopi od 1,7%.

(2) Poslodavac koji ima obvezu posebnog doprinosa za poticanje zapo┼íljavanja osoba s invaliditetom obra─Źunava taj doprinos po stopi od 0,1% odnosno po stopi od 0,2%, sukladno posebnom propisu.

(3) Poslodavac iz stavka 2. ovoga ─Źlanka doprinos za zapo┼íljavanje obra─Źunava po stopi od 1,6% ÔÇô sukladno ─Źlanku 16. stavak 2. Zakona.

─îlanak 16.

(1) Iznimno od odredbe ─Źlanka 15. ovoga Pravilnika, za osobu koja se prvi put zapo┼íljava obra─Źunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

(2) Za osiguranika kojemu godina dana od prvog zaposlenja navr┼íava tijekom mjeseca doprinosi se obra─Źunavaju odvojeno i to: razdoblje u kojemu ima status osobe koja se prvi put zapo┼íljava te se doprinosi obra─Źunavaju prema stavku 1. ovoga ─Źlanka i za razdoblje u kojemu nema status osobe koja se prvi put zapo┼íljava, za koje se doprinosi obra─Źunavaju prema ─Źlanku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Za osobu koja se prvi put zapo┼íljava poslodavac je du┼żan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ispis slu┼żbenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je rije─Ź o osobi koja do po─Źetka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran sta┼ż u mirovinskom osiguranju po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti.

─îlanak 17.

(1) Jedinstvena osnovica za obra─Źun doprinosa na osnovicu, sukladno ─Źlanku 23. stavak 2. Zakona, utvr─Ĺuje se kao zbroj pojedina─Źno za svakog osiguranika utvr─Ĺenih iznosa pla─ça i iznosa ostalih primitaka koji se ispla─çuju istodobno s pla─çom, odnosno kao zbroj pojedina─Źno, za svakog osiguranika, utvr─Ĺenih pla─ça koje za prethodni mjesec nisu ispla─çene do posljednjeg dana u mjesecu.

(2) U iznos jedinstvene osnovice ne ubraja se iznos osnovice utvr─Ĺene za osiguranika ÔÇô osobu koja se prvi put zapo┼íljava.

─îlanak 18.

(1) Doprinosi obra─Źunani prema pla─çi dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom pla─çe, sukladno ─Źlanku 24. stavak 1. Zakona.

(2) Doprinosi obra─Źunani prema pla─çi ili dijelu pla─çe koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 24. stavak 2. Zakona.

(3) Doprinosi obra─Źunani prema pla─çi ili dijelu pla─çe koja se daje u naravi ili u kori┼ítenju prava dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvr┼íeno davanje odnosno kori┼ítenje prava, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 24. stavak 3. Zakona.

(4) Doprinosi obra─Źunani prema ostalim primicima dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom tih primitaka, sukladno ─Źlanku 25. stavak 1. Zakona.

(5) Doprinosi obra─Źunani prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u kori┼ítenju prava dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvr┼íeno davanje ili kori┼ítenje, sukladno ─Źlanku 25. stavak 2. Zakona.

(6) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 26. stavak 2. Zakona.

─îlanak 19.

Odredbe ─Źlanaka 9. do 18. ovoga Pravilnika odnose se i na drugu pravnu ili fizi─Źku osobu koja osiguraniku, umjesto poslodavca, ispla─çuje pla─çu i/ili ostale primitke.

2. Za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe

─îlanak 20.

Za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe osnovicu za obra─Źun doprinosa utvr─Ĺuje i iznos doprinosa obra─Źunava predstavni─Źko tijelo ili izvr┼íno tijelo dr┼żavne vlasti, jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja du??nost izabrane ili imenovane osobe, sukladno ─Źlanku 27. stavak 2. Zakona.

─îlanak 21.

(1) Iznos osnovice utvr─Ĺuje se prema pla─çi (─Źlanak 29. Zakona) i prema ostalim primicima (─Źlanak 30. Zakona), a prema utvr─Ĺenoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%

2.3. doprinos za zapo┼íljavanje ÔÇô po stopi od 1,7%.

(2) Poslodavac koji ima obvezu posebnog doprinosa za poticanje zapo┼íljavanja osoba s invaliditetom obra─Źunava taj doprinos po stopi od 0,1% odnosno po stopi od 0,2%, prema posebnom propisu.

(3) Poslodavac iz stavka 2. ovoga ─Źlanka doprinos za zapo┼íljavanje obra─Źunava po stopi od 1,6% ÔÇô sukladno ─Źlanku 16. stavak 2. Zakona.

─îlanak 22.

(1) Postupak utvr─Ĺivanja osnovice i obra─Źunavanja doprinosa, rokovi utvr─Ĺivanja osnovice i obra─Źuna i dospije─ça za uplatu kako je to ure─Ĺeno ─Źlancima 9. do 18. ovoga Pravilnika za osiguranike po osnovi radnog odnosa, primjenjuju se i pri utvr─Ĺivanju osnovice i obra─Źunavanju doprinosa za osiguranike po osnovi izabranih ili imenovanih osoba, a obveze koje su tim ─Źlancima propisane poslodavcu odnose se i na predstavni─Źko tijelo ili izvr┼íno tijelo dr??avne vlasti, jedinice podru─Źne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja du??nost izabrane ili imenovane osobe.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 34. stavak 2. Zakona.

3. Za osiguranika po osnovi radni odnos ÔÇô izaslani radnik

─îlanak 23.

Za osiguranika po osnovi radnog odnosa ÔÇô izaslanog radnika osnovicu za obra─Źun doprinosa utvr─Ĺuje i iznos doprinosa obra─Źunava poslodavac, sukladno ─Źlanku 35. stavak 2. Zakona.

─îlanak 24.

(1) O utvr─Ĺenim iznosima mjese─Źne osnovice poslodavac donosi op─çi akt, sukladno odredbama propisa o radu i ─Źlanku 37. stavak 3. Zakona.

(2) Iznosu mjese─Źne osnovice utvr─Ĺene prema stavku 1. ovoga ─Źlanka dodaju se i iznosi ostalih primitaka oporezivih porezom na dohodak ┼íto ih poslodavac, pored pla─çe za rad u inozemstvu, ispla─çuje osiguraniku sukladno ─Źlanku 38. Zakona te mogu ─Źiniti jedinstvenu osnovicu za obra─Źun doprinosa za odre─Ĺeno razdoblje.

─îlanak 25.

(1) Prema utvr─Ĺenoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja ÔÇô po stopi od 0,5%

2.3. doprinos za zapo┼íljavanje ÔÇô po stopi od 1,7%.

(2) Poslodavac koji ima obvezu posebnog doprinosa za poticanje zapo┼íljavanja osoba s invaliditetom obra─Źunava taj doprinos po stopi od 0,1% odnosno po stopi od 0,2%, prema posebnom propisu.

(3) Poslodavac iz stavka 2. ovoga ─Źlanka doprinos za zapo┼íljavanje obra─Źunava po stopi od 1,6% ÔÇô sukladno ─Źlanku 16. stavak 2. Zakona.

─îlanak 26.

(1) Iznimno od odredbe ─Źlanka 25. ovoga Pravilnika, za osobu koja se prvi put zapo┼íljava obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

(2) Za osiguranika kojemu godina dana od prvog zaposlenja navr┼íava tijekom mjeseca doprinosi se obra─Źunavaju odvojeno i to: razdoblje za u kojemu ima status osobe koja se prvi put zapo┼íljava te se doprinosi obra─Źunavaju prema stavku 1. ovoga ─Źlanka i za razdoblje u kojemu nema status osobe koja se prvi put zapo┼íljava, za koje se doprinosi obra─Źunavaju prema ─Źlanku 25. ovoga Pravilnika.

(3) Za osobu koja se prvi put zapo┼íljava poslodavac je du??an o tome osigurati dokaz. Dokaz je ispis slu??benih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je rije─Ź o osobi koja do po─Źetka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran sta?? u mirovinskom osiguranju po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti.

─îlanak 27.

(1) Postupak obra─Źunavanja doprinosa prema ostalim primicima, rokovi za obra─Źun i dospije─çe za uplatu doprinosa prema tim primicima, kako je to ure─Ĺeno ─Źlancima 9. do 18. ovoga Pravilnika za osiguranike po osnovi radnog odnosa, primjenjuju se i pri utvr─Ĺivanju osnovice i obra─Źunavanju doprinosa za osiguranike po osnovi izaslanih radnika.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 41. stavak 2. Zakona.

4. Za osiguranika po osnovi volonter

─îlanak 28.

Za osiguranika po osnovi volontera iznos doprinosa obra─Źunava poslodavac koji je s volonterom sklopio volonterski ugovor, sukladno ─Źlanku 42. Zakona.

─îlanak 29.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umno??ak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 0,35 ÔÇô sukladno ─Źlanku 44. Zakona.

─îlanak 30.

(1) Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici, za osobu koja se prvi put zapo┼íljava, obra─Źunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje i

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

(2) Za osiguranika po osnovi volontera koji nema status osobe koja se prvi put zapo┼íljava obra─Źunavaju se doprinosi na osnovicu i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

4. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%.

─îlanak 31.

(1) Za osiguranika kojemu godina dana od prvog zaposlenja navr┼íava tijekom mjeseca doprinosi se obra─Źunavaju odvojeno i to: razdoblje za u kojemu ima status osobe koja se prvi put zapo┼íljava te se doprinosi obra─Źunavaju prema ─Źlanku 30. stavak 1. ovoga Pravilnika i za razdoblje u kojemu nema status osobe koja se prvi put zapo┼íljava, za koje se doprinosi obra─Źunavaju prema ─Źlanku 30. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(3) Za osobu koja se prvi put zapo┼íljava poslodavac je du??an o tome osigurati dokaz. Dokaz je ispis slu??benih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je rije─Ź o osobi koja do po─Źetka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran sta?? u mirovinskom osiguranju po osnovi rada ili obavljanja samostalne djelatnosti.

─îlanak 32.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 45. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 45. stavak 2. Zakona.

5. Za osiguranika po osnovi nezaposlena osoba

─îlanak 33.

Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (iz ─Źlanka 9. stavak 1. to─Źka 5. podstavak 1. Zakona) iznos doprinosa obra─Źunava Hrvatski zavod za zapo┼íljavanje, sukladno ─Źlanku 47. stavak 1. Zakona.

─îlanak 34.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umno??ak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 0,35 ÔÇô sukladno ─Źlanku 49. stavak 1. Zakona.

─îlanak 35.

Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunava se doprinos na osnovicu, i to: doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje ÔÇô za osiguranika tog osiguranja ÔÇô po stopi od 5%.

─îlanak 36.

(1) Doprinos se obra─Źunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 50. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 50. stavak 2. Zakona.

5.1. ZA OSIGURANIKA PO OSNOVI KORISNIKA INVALIDSKE MIROVINE ZBOG PROFESIONALNE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

─îlanak 37.

Za osiguranika po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źka 5. podstavak 2. Zakona) doprinos obra─Źunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno ─Źlanku 47. stavak 2. Zakona.

─îlanak 38.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao iznos prosje─Źne pla─çe, razmjerno sta┼żu ostvarenom prema ─Źlanku 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju, sukladno ─Źlanku 49. stavak 2. Zakona.

─îlanak 39.

Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunava se doprinos na osnovicu, i to: doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje ÔÇô za osiguranika tog osiguranja ÔÇô po stopi od 5%.

─îlanak 40.

(1) Doprinos se obra─Źunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 50. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 50. stavak 2. Zakona.

(3) Izvje┼í─çe o vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa obveznik obra─Źunavanja dostavlja i obvezniku pla─çanja ÔÇô Ministarstvu financija odnosno dr┼żavnoj riznici, sukladno ─Źlanku 50. stavak 3. Zakona.

5.2. ZA OSIGURANIKA PO OSNOVI NEZAPOSLENE OSOBE KOJA JE BILA PROFESIONALNO IZLO??ENA FIBROGENIM PRAŠINAMA ILI KARCINOGENIMA

─îlanak 41.

Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe koja je bila profesionalno izlo┼żena fibrogenim pra┼íinama ili karcinogenima iz ─Źlanka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju za┼ítite zdravlja na radu (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źka 5. podstavak 3. Zakona) doprinos obra─Źunava Hrvatski zavod za zapo┼íljavanje, sukladno ─Źlanku 47. stavak 3. Zakona.

─îlanak 42.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umno┼żak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 0,35 ÔÇô sukladno ─Źlanku 49. stavak 3. Zakona.

─îlanak 43.

Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunava se doprinos na osnovicu, i to: posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%.

─îlanak 44.

(1) Doprinos se obra─Źunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 50. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 50. stavak 2. Zakona.

(3) Izvje┼í─çe o vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa obveznik obra─Źunavanja dostavlja obvezniku pla─çanja ÔÇô Ministarstvu financija odnosno dr??avnoj riznici, sukladno ─Źlanku 50. stavak 3. Zakona.

6. Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI

─îlanak 45.

Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI osnovicu za obra─Źun doprinosa utvr─Ĺuje i iznos doprinosa obra─Źunava ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, sukladno ─Źlanku 51. stavak 2. Zakona.

─îlanak 46.

(1) Iznos osnovice utvr─Ĺuje se prema naknadi koja se prema posebnom propisu ispla─çuje za rad njegovatelju u odre─Ĺenom mjesecu, sukladno ─Źlanku 53. Zakona.

(2) Osnovica se utvr─Ĺuje za svaki mjesec odnosno za dio odre─Ĺenog mjeseca u kojemu je osiguranik po toj osnovi prijavljen na obvezna osiguranja.

─îlanak 47.

Prema utvr─Ĺenoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%

2.3. doprinos za zapo┼íljavanje ÔÇô po stopi od 1,7%.

─îlanak 48.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju istodobno s obra─Źunom naknade i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom naknade, sukladno ─Źlanku 54. stavak 1. Zakona.

(2) Ako se naknada ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu, osnovica se mora utvrditi i doprinosi obra─Źunati te tako obra─Źunani doprinosi dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 54. stavak 2. Zakona.

(3) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 55. stavak 2. Zakona.

7. Za osiguranika po osnovi roditelja ÔÇô njegovatelja

─îlanak 49.

Za osiguranika po osnovi roditelja ÔÇô njegovatelja iznos doprinosa obra─Źunava ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, sukladno ─Źlanku 56. Zakona ili drugo tijelo, sukladno posebnom propisu.

─îlanak 50.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to najni┼ża mjese─Źna osnovica, sukladno ─Źlanku 58. Zakona.

─îlanak 51.

Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

4. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%

5. doprinos za zapo┼íljavanje ÔÇô po stopi od 1,7%.

─îlanak 52.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 59. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 59. stavak 2. Zakona.

8. Za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja ÔÇô samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi pla─çaju iz dr┼żavnog prora─Źuna

─îlanak 53.

Za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja ÔÇô samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi pla─çaju iz dr??avnog prora─Źuna iznos doprinosa obra─Źunava ministarstvo mjerodavno za kulturu ili drugo tijelo ovla┼íteno od tog ministarstva, sukladno ─Źlanku 76. stavak 2. Zakona.

─îlanak 54.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umno??ak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 1,2 ÔÇô sukladno ─Źlanku 78. Zakona.

─îlanak 55.

(1) Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

4. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%.

(2) Osiguranik koji, prema posebnim propisima, ostvaruje pravo na naknadu pla─çe za vrijeme bolovanja te po toj osnovi ostvaruje pravo na naknadu pla─çe tada nadle┼żnom ministarstvu kulture ili drugom tijelu koje je ovla┼íteno za obra─Źun doprinosa dostavlja dokaz o pravu na mirovanje obveze doprinosa po toj osnovi, sukladno ─Źlanku 219. stavak 2. Zakona.

(3) Dokaz o pravu na mirovanje obveze jest vjerodostojna isprava o pravu i trajanju prava na bolovanje za koje ostvaruje pravo na naknadu pla─çe, izdane od mjerodavnog lije─Źnika.

(4) Tijelo koje osiguraniku, prema posebnim propisima, utvr─Ĺuje pravo na naknadu pla─çe za vrijeme u kojemu koristi pla─çeni dopust ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena poradi njege djeteta s te┼íko─çama u razvoju du┼żno je nadle┼żnom ministarstvu kulture ili drugom tijelu koje je ovla┼íteno za obra─Źun doprinosa dostaviti pravomo─çno rje┼íenje kojim je utvr─Ĺeno pravo, sukladno ─Źlanku 219. stavak 3. Zakona.

─îlanak 56.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 79. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 79. stavak 2. Zakona.

(3) Ako Ministarstvo kulture ovlasti drugo tijelo za obavljanje poslova obra─Źunavanja doprinosa, tada ovla┼ítenik obra─Źunava doprinose i sastavlja obra─Źunske isprave i izvje┼í─ça u ime Ministarstva pa se i obveze evidentiraju na poreznom broju tog Ministarstva.

9. Za osiguranike po osnovama obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvr─Ĺuju dobit

─îlanak 57.

Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvr─Ĺuju dobit sami utvr─Ĺuju osnovicu i obra─Źunavaju doprinose za svoje osobno osiguranje, sukladno ─Źlanku 80. Zakona, i to osiguranici po osnovama:

1. djelatnost obrta i trgovca pojedinca (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źaka 9. Zakona),

2. djelatnost slobodnog zanimanja (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źka 10. Zakona),

3. djelatnost ┼íporta┼ía (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źka 11. Zakona),

4. djelatnost poljoprivrede i ┼íumarstva (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źka 12. Zakona) i

5. ostale samostalne djelatnosti (─Źlanak 9. stavak 1. to─Źka 13. Zakona).

─îlanak 58.

(1) Iznos osnovice utvr─Ĺuje se prema iznosu poduzetni─Źke pla─çe, ali osnovica ne mo┼że biti ni┼ía od umno┼íka iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 1,1 ÔÇô sukladno ─Źlanku 82. Zakona.

(2) Poduzetni─Źkom pla─çom smatraju se i svi ostali primici ┼íto ih poduzetnik ispla─çuje sebi ili uzima na teret poduzetni┼ítva ako su ti primici oporezivi porezom na dohodak.

(3) Ako je iznos poduzetni─Źke pla─çe vi┼íi od najvi┼íe mjese─Źne osnovice, tada se doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje obra─Źunavaju samo do iznosa najvi┼íe mjese─Źne osnovice.

(4) Iznos najni??e mjese─Źne osnovice za osiguranika po ovoj osnovi za svako razdoblje (godinu) propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija.

(5) Osiguranik koji sebi ne ispla─çuje poduzetni─Źku pla─çu doprinose obra─Źunava prema najni??oj mjese─Źnoj osnovici iz stavka 4. ovoga ─Źlanka, sukladno ─Źlanku 82. stavak 3. Zakona.

─îlanak 59.

(1) Prema utvr─Ĺenoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%

2.2. doprinos za zdravstveno osiguranje za┼ítite zdravlja na radu ÔÇô po stopi od 0,5%.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ─Źlanka, prema osnovici iz ─Źlanka 56. stavak 5. ovoga Pravilnika kada se poduzetni─Źka pla─ça ne ispla─çuje, svi doprinosi iz stavka 1. ovoga ─Źlanka obra─Źunavaju se kao doprinosi na osnovicu, sukladno ─Źlanku 82. stavak 3. Zakona.

─îlanak 60.

(1) Osnovica prema poduzetni─Źkoj pla─çi utvr─Ĺuje se i iznosi pojedinih doprinosa prema toj osnovici obra─Źunavaju se istodobno s obra─Źunom poduzetni─Źke pla─çe odnosno prije njezine isplate, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu prema pla─çi koja se odnosi na prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 83. stavak 1. Zakona.

(2) Ako se poduzetni─Źka pla─ça za odre─Ĺeni mjesec ispla─çuje u vi┼íe navrata, osnovica se utvr─Ĺuje i doprinosi obra─Źunavaju za svaki dio tako ispla─çene pla─çe, a za dio pla─çe odre─Ĺenog mjeseca koji nije ispla─çen do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec osnovica se utvr─Ĺuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Prema poduzetni─Źkoj pla─çi koja se daje u naravi osnovica se utvr─Ĺuje do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je izvr┼íeno davanje, ali najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a iznos tako ispla─çene pla─çe utvr─Ĺuje se na na─Źin ure─Ĺen propisima o porezu na dohodak.

(4) Doprinosi obra─Źunani prema poduzetni─Źkoj pla─çi dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom pla─çe, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 83. stavak 1. Zakona.

─îlanak 61.

Osiguranik koji sebi ne ispla─çuje poduzetni─Źku pla─çu doprinose obra─Źunava i tako obra─Źunani doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 83. stavak 2. Zakona.

─îlanak 62.

(1) Osnovica prema poduzetni─Źkoj pla─çi utvr─Ĺuje se za svaki mjesec odnosno za dio odre─Ĺenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(2) Kada vi┼íe osoba obavlja istu samostalnu djelatnost od koje se utvr─Ĺuje dobit osnovica se utvr─Ĺuje i iznosi doprinosa obra─Źunavaju za svaku tako osiguranu osobu pojedina─Źno.

(3) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe, sukladno ─Źlanku 84. stavak 2. Zakona.

10. Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske du??nosti

─îlanak 63.

Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske du??nosti doprinos obra─Źunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno ─Źlanku 99. stavak 2. Zakona.

─îlanak 64.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija i to kao umno??ak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 0,35 ÔÇô sukladno ─Źlanku 101. Zakona.

─îlanak 65.

Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunava se doprinos na osnovicu, i to: doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

─îlanak 66.

(1) Doprinos se obra─Źunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 102. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe sukladno ─Źlanku 102. stavak 2. Zakona.

11. Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvr─Ĺuje drugi dohodak

─îlanak 67.

(1) Za osiguranika po osnovi primitaka od kojih se utvr─Ĺuje drugi dohodak osnovicu za obra─Źun doprinosa utvr─Ĺuje i iznos doprinosa obra─Źunava isplatitelj primitka, sukladno ─Źlanku 111. stavku 2. Zakona.

(2) Prema primitku od kojega se utvr─Ĺuje drugi dohodak ┼íto ga fizi─Źka osoba ostvari iz inozemstva i prema primitku od kojega se utvr─Ĺuje drugi dohodak ┼íto ga primatelj naplati od fizi─Źke osobe koja nije poslovni subjekt, osnovicu utvr─Ĺuje i iznose doprinosa obra─Źunava primatelj tog primitka, sukladno ─Źlanku 112. Zakona.

─îlanak 68.

(1) Osnovica je drugi dohodak utvr─Ĺen prema primitku od kojega se utvr─Ĺuje drugi dohodak i od kojega se predujam poreza na dohodak obra─Źunava i pla─ça po odbitku, sukladno ─Źlanku 114. Zakona.

(2) Drugim dohotkom prema kojemu je propisana obveza doprinosa smatraju se i primici od kojih se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvr─Ĺuje oporezivi dohodak od nesamostalnog rada, i to:

1. primici iz ─Źlanka 114. stavak 1. Zakona ┼íto ih poslodavac ispla─çuje ili daje u naravi biv┼íem radniku ili drugoj osobi umjesto biv┼íeg radnika kada se ti primici ne odnose na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti su ste─Źeni unutar vremena u kojem je postojao radni odnos, kao ┼íto su osobito:

1.1. primitak koji se ispla─çuje nasljednicima po osnovi rada biv┼íeg zaposlenika, osim mjese─Źne pla─çe biv┼íeg radnika,

1.2. primitak po osnovi povoljnije kamate pri odobravanju kredita bivšem zaposleniku,

1.3. prigodne nagrade, naknade i pomo─çi biv┼íim radnicima ili izabranim i imenovanim osobama ÔÇô iznad neoporezivih iznosa,

1.4. naknada plaće što je poslodavac isplaćuje bivšem zaposleniku po osnovi ugovorene zabrane tr??išne utakmice, sukladno posebnom propisu, te

1.5. ostali sli─Źni primici;

2. poduzetni─Źka pla─ça iz ─Źlanka 114. stavak 2. to─Źka 1. Zakona ┼íto je sebi ispla─çuje fizi─Źka osoba koja od samostalne djelatnosti utvr─Ĺuje dobit a tu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost i nije osigurana po osnovi obavljanja te djelatnosti;

3. primitak iz ─Źlanka 114. stavak 2. to─Źka 2. Zakona ┼íto ga tuzemni poslodavac ispla─çuje osobi izaslanoj na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca, ako me─Ĺudr┼żavnim ugovorom nije druga─Źije ure─Ĺeno.

(3) Pri utvr─Ĺivanju osnovice prema primitku od kojega se utvr─Ĺuje drugi dohodak primitak se po toj osnovi umanjuje za iznos porezno priznatih izdataka, sukladno propisima o porezu na dohodak.

─îlanak 69.

Drugim dohotkom, prema kojemu je propisana obveza doprinosa smatraju se i sljede─çi primici od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvr─Ĺ?uje oporezivi dohodak:

1. primitak ┼íto ga poslodavac isplati volonteru sukladno ─Źlanku 46. Zakona,

2. primitak ┼íto ga, pored pla─çe za rad, tuzemni poslodavac isplati osiguraniku pomorcu ÔÇô ─Źlanu posade broda u me─Ĺunarodnoj plovidbi, sukladno ─Źlanku 63. Zakona,

3. poduzetni─Źka pla─ça ┼íto je sebi isplati osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od te djelatnosti utvr─Ĺuje dobit, i to za vrijeme u kojemu koristi pravo na bolovanje ili u kojemu kao roditelj djeteta s te??im smetnjama u razvoju koristi pravo na dopust poradi njege djeteta te za to vrijeme koristi pravo na naknadu pla─çe te mu miruje obveza doprinosa, sukladno ─Źlanku 85. Zakona, i

4. primitak ┼íto ga osiguraniku po osnovi ─Źlana uprave trgova─Źkog dru┼ítva i izvr┼ínog direktora trgova─Źkog dru┼ítva isplati trgova─Źko dru┼ítvo u kojemu osiguranik po toj osnovi obna┼ía du??nost ─Źlana uprave odnosno izvr┼ínog direktora, sukladno ─Źlanku 94. Zakona.

─îlanak 70.

(1) Prema utvr─Ĺenoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%

2. doprinosi na osnovicu:

2.1. doprinos za zdravstveno osiguranje ÔÇô po stopi od 15%.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ─Źlanka, prema primitku iz ─Źlanka 67. stavak 2. ovoga Pravilnika obra─Źunavaju se doprinosi iz osnovice i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

─îlanak 71.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju prema svakom pojedina─Źnom primitku prije njegove isplate i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom primitka, sukladno ─Źlanku 115. stavak 1. Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga ─Źlanka, prema primitku ┼íto ga fizi─Źka osoba ostvari iz inozemstva i prema primitku ┼íto ga primatelj naplati od fizi─Źke osobe koja nije poslovni subjekt, doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana kada je primitak ostvaren, a prema primitku koji je ostvaren u naravi ili u pravu doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je primitak ostvaren, sukladno ─Źlanku 115. stavak 2. Zakona.

(3) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe sukladno ─Źlanku 116. stavak 2. Zakona.

─îlanak 72.

Odredbe o na─Źinu utvr─Ĺivanja osnovice i obra─Źuna doprinosa te druge obveze, kako je propisano ─Źlancima 67. do 71. ovoga Pravilnika, primjenjuju i u slu─Źaju kada primatelj nije prethodno osiguran po osnovi tih primitaka kao i u slu─Źaju kada osiguranik nema prethodno ure─Ĺen status u osiguranju.

12. Za osiguranika po osnovi produ??enog mirovinskog osiguranja ÔÇô bra─Źnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata

─îlanak 73.

Za osiguranika po osnovi produ??enog mirovinskog osiguranja bra─Źnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomate doprinose obra─Źunava poslodavac profesionalnog odnosno ugovornog diplomate ÔÇô mjerodavno ministarstvo, sukladno ─Źlanku 122. Zakona.

─îlanak 74.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija i to kao umno┼żak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 0,35 ÔÇô sukladno ─Źlanku 124. Zakona.

─îlanak 75.

Prema propisanoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje i

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

─îlanak 76.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 125. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe sukladno ─Źlanku 125. stavak 2. Zakona.

13. Za osiguranika po osnovi produ┼żenog mirovinskog osiguranja ÔÇô stalnog sezonskog radnika

─îlanak 77.

Za osiguranika po osnovi produ??enog mirovinskog osiguranja stalnog sezonskog radnika doprinose obra─Źunava poslodavac, sukladno ─Źlanku 126. Zakona.

─îlanak 78.

Iznos mjese─Źne osnovice propisan je naredbom koju temeljem ─Źlanka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umno??ak iznosa prosje─Źne pla─çe i koeficijenta 0,35 ÔÇô sukladno ─Źlanku 128. Zakona.

─îlanak 79.

Prema utvr─Ĺenoj mjese─Źnoj osnovici obra─Źunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje ÔÇô po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje i

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ┼ítednje (za osiguranika tog osiguranja) ÔÇô po stopi od 5%.

─îlanak 80.

(1) Doprinosi se obra─Źunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno ─Źlanku 129. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obra─Źunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obra─Źunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obra─Źunavanja sastavlja obra─Źunsku ispravu i izvje┼í─çe sukladno ─Źlanku 129. stavak 2. Zakona.

14. Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske

─îlanak 81.

Za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske doprinos obra─Źunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno ─Źlanku 134.a Zakona.

─îlanak 82.

Osnovica za obra─Źun doprinosa jeste:

1. Za osiguranike ─Źiji je mjese─Źni iznos mirovine do iznosa prosje─Źne neto pla─çe mjese─Źna osnovica zbrojeni je iznos mjese─Źne mirovine koja se ispla─çuje svim osiguranicima, prema ─Źlanku 134.c stavak 1. Zakona

2. Za osiguranika ─Źiji je mjese─Źni iznos mirovine vi┼íi od iznosa prosje─Źne neto pla─çe mjese─Źna je osnovica iznos mirovine, prema ─Źlanku 134.c stavak 2. Zakona.

─îlanak 83.

(1) Prema osnovici iz ─Źlanka 82. to─Źka 1. ovoga Pravilnika obra─Źunava se doprinos na osnovicu i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 1%.

(2) Prema osnovici iz ─Źlanka 82. to─Źka 2. ovoga Pravilnika obra─Źunava se doprinos iz osnovice i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 3%.

─îlanak 84.

(1) Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu u kojemu je ispla─çena mirovina, prema ─Źlanku 134.d stavak 1. Zakona.

(2) O iznosu obra─Źunanog doprinosa za korisnike mirovine ─Źija je mirovina iznad iznosa prosje─Źne neto pla─çe, obveznik obra─Źunavanja sastavlja izvje┼í─çe koje dostavlja Poreznoj upravi, sukladno ─Źlanku 134.d stavak 2. Zakona.

15. Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe

─îlanak 85.

Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe doprinos obra─Źunava Hrvatski zavod za zapo┼íljavanje, sukladno ─Źlanku 134.e Zakona.

─îlanak 86.

Osnovica za obra─Źun doprinosa jest umno??ak broja nezaposlenih osoba i iznosa najni??e mjese─Źne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza, sukladno ─Źlanku 134.f Zakona.

─îlanak 87.

Prema mjese─Źnoj osnovici iz ─Źlanka 86. obra─Źunava se doprinos na osnovicu i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 1%.

─îlanak 88.

Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, prema ─Źlanku 134.h stavak 1. Zakona.

16. Za osiguranika po osnovi u─Źenika srednjih ┼íkola i redovitih studenata visokih u─Źili┼íta koji nisu osigurani kao ─Źlanovi obitelji osiguranika

Novosti

ARHIVA